Imago en onbenul

Kortgeleden was er bij “Man bijt hond” een man die een treffende uitspraak deed. Hij had het over iemand die “waarschijnlijk zijn middelvinger zou opsteken naar de politie maar dat zou dan wel een PVV-er zijn”. Dat was een merkwaardige opmerking want de PVV staat nu juist voor normen en waarden, of liever waarden en normen. Athans, sommigen zoeken waarden en normen bij die partij.

De opmerking van de willekeurige Nederlander wees dus op ene totaal verkeerd imago van de nationalistische partij. Klaarblijkelijk staat de PVV niet bekend als een partij met een achterban van normen en waarden. De vraag is hoe dat zo zou komen. Volgens de meest gebruikelijke PR opvattingen behoren imago en identiteit elkaar te overlappen en dat wil klaarblijkelijk ook Geert maar niet lukken. Eigenlijk is dat niet zo vreemd. De “grote man”  van de partij doet namelijk zelf zelden moeite om het imago van zijn partij heel hoogstaand te maken. Recentelijk is zijn uitsprak “doe normaal man”  tegen de premier nu niet bepaald opgepikt als een voorbeeld van een hoogstaand normbesef. Als verdediging daarvoor werd onder meer het argument gebruikt dat het in het buitenland vaak nog veel harder toe gaat. Dat is, op de schaal van waarden en normen, wel een dieptepunt aan argumentatie. Voor hetzelfde geld zou ik kunnen zeggen dat ze in Saoed-Arabië mensen onthoofden, dus dat we in Nederland best zweepslagen mogen uitdelen.

Omdat iets elders schandaliger en slechter is dan bij ons, mag volgens die waardering onze eigen norm ook wel dalen. Dat is ene vreemde redenatie voor ene groepering die onze cultuur superieur vindt. Via dezelfde denkweg zou die cultuur binnen de kortste  keren tot de allerachterlijkste van de wereld gaan behoren. Op zich blijkt daaruit al dat er weinig cohesie in het partijbeleid zit. Dat is geen wonder omdat de achterban van Geert bestaat uit twee grote blokken.

In de eerste plaats en als oudste groepering is er de ontevreden achterbuurtdivisie. Die is ook het grootste en absoluut niet geïnteresseerd in een behoud van normen en waarden zoals die algemene gebruikelijk zijn. Zij heeft vooral behoefte aan de waarden en normen van de achterbuurt en daarin passen de allochtonen niet. Zij sluiten met hun gedrag op geen enkele manier aan bij het kneuterige ” ons kent ons”  gevoel waarin alles is geoorloofd tegenover de buitenwereld en waarin elke afwijking intern keihard wordt bebstraft.  Waarden en normen die bij lange na niet algemeen gebruikelijk zijn in onze cultuur.

Uit deze contreien haalden nationalistische groeperingen altijd al hun kanonnenvlees. In de afgelopen jaren heeft zich bij de PVV ook ene contingent “hoogopgeleiden”  aangesloten waarbij niet altijd maar soms wel aan academici gedacht moet worden. Juist vooral de middengroepen, waaronder ook de middenstand, heeft behoefte aan orde en regelmaat om het eigen kwetsbare bestaan te beschermen. Strenge straffen zullen daar volgens de heersende opvattingen in deze kringen aan bijdragen.

Met die strenge straffen kunnen de vertegenwoordigers van de eerste categorie nog wel verenigen maar met de sociale cliché waarden en normen van de iets beter gesitueerden hebben zij het moeilijker. Zo roept de een om waarden en normen en de ander om bescherming van de traditionele achterbuurtcultuur. Terwille van die laatste uit de top van de PVV zich zo nu en dan in grove termen zoals Islamitische aap. Dat is grappig voor de achterbuurtdivisie en een reden om enthousiast te worden. Het voor gek zetten van politieke tegenstanders vindt deze groep al minstens even komisch: kijk die deftige man nu een smet zijn mond vol tanden staan….

De “hoger opgeleide” groepering neemt dat op de koop toe mits de partij maar bescherming biedt voor de eigen kwetsbare positie. Daar hoort het beteugelen van onbeschoft gedrag door allerlei groepen in de samenleving bij. Daarbij kan het ook gaan om verondersteld onbeschoft gedrag, dat is bij hangjongere  veelal het geval.  Dat onbeschofte gedrag verwacht men omdat de jongeren zich vaak wat onbeheerst gedragen , vooral qua geluidsniveau.

De eisen van de PVV om zwaardere straffen gaan soms tegen de basale eisen van de democratie in ,zoals de doorbreking van de trias politica waarvij de uitvoerende macht zich uitvoerig zou mogen bezighouden met de rechterlijke macht. Middengroepen hebben veelal geen moeite met de inlevering van enige democratie ten behoeve van meer (schijn)veiligheid. De achterbuurtgroeperingen hebben daar ook geen moeite mee omdat zij zich sowieso niet storen aan welk gezag dan ook, behalve dat van hun eigen groep.

Achterbuurt en neringdoenden die in één partij samengaan om de eigen positie in de samenleving te kunnen waarborgen. Daarvan zijn in de geschiedenis meer voorbeelden geweest maar die ga ik niet aanhalen omdat ik dan weer Godwin word genoemd en al dat soort flauwekul meer. “Godwin” roept men meestal als de vergelijking kant en wal tegelijk raakt. Dan zijn namelijk de redelijke argumenten op.

Los daarvan is het een slechte combinatie. De achterbuurtdivisie heeft helemaal geen boodschap aan de waarden en normen en veiligheid waar de hoger opgeleiden om vragen. Integendeel, zij beoefenen veelal de ondeugden die de middengroepen zo zeer afwijzen. De achterbuurtdivisie wil bescherming en actie tegen “cultuurvreemde elementen” en de middengroep tegen “wangedrag”. De PVV probeert de indruk te wekken dat die twee elkaar overlappen maar dat is niet zo. Daarin zit dan ook de tweespalt waaraan de stroming ten onder zal gaan. Het zou niet voor het eerst zijn.

Van gekken, dwazen en lafbekken

Nou, het was wel weer welletjes voor de komende maanden. Twee aanslagen van formaat in een land waar toch al haast niemand woont, dat hakt er wel even in. En natuurlijk bleven beeldbuizen en kranten maar hangen in meegevoel, verdriet, vermakelijke tekortkomingen bij de politie en wat er allemaal nog meer aan nieuws te vergaren was. Je moet wat als het komkommertijd is. Eigenlijk waren de media die Breivik wel dankbaar, lijkt me zo. En als dat niet zo was, dan lieten ze dat in elk geval niet merken.

Opmerkelijk was natuurlijk de opmerking van die halfgare Noor dat hij geïnspireerd was door Geert Wilders. Wilders noemde dat meteen  “walgelijk omdat een geïsoleerde gek zijn idealen misbruikte.” Ik ben dat gedeeltelijk met Geert eens. Het is walgelijk dat je dergelijke hitserige ideeën kunt spuien dat een gestoorde zich daaraan optrekt. Nog walgelijker is het als je je daarna aan je verantwoordelijkheden onttrekt want het feit dat de uitingen van de PVV Breivik hebben gestimuleerd, blijft bestaan. Daar kan Geert niks aan doen, ook al blijft hij roepen dat Anders Breivik een geïsoleerde gek is.

Het is eigenlijk verdomde laf om je aan die verantwoordelijkheid te onttrekken maar we zijn van Geert niet veel anders dan lafheid gewend want zodra er gediscussieerd moet worden, trekt hij zich terug. Aan de andere kant is het wat gemakkelijk om de verantwoordelijkheid daarmee af te schuiven naar Geert. Als democratische, vrije samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk. Onze samenleving, waaraan we allemaal zo graag mee willen doen, creëert haar eigen demonen zoals Breivik. Door mensen af te wijzen, of te frustreren werkt ieder van ons daar hard aan mee.

Een gevoelige ziel die terechtkomt in een gezin met een ijskoude vader en moeder, raakt beschadigd, misschien wel teruggetrokken en eenzaam. op school wordt hij/zij daarom gepest en op het werk krijgt hij/zij geen vrienden. Een relatie onderhouden wordt een probleem bij gebrek aan ervaring op het gebied van de opbouw van contacten en zo groeit en bloeit de verzieking in een geest. Het is maar één van de vele manieren waarop het biologisch en vervolgens sociaal mis kan gaan. En ieder van ons draagt daarin een zekere verantwoordelijkheid. Breivik was geen geïsoleerde geest, hij is geïsoleerd geraakt en heeft zijn toevlucht gezocht in de afkeer die extremistisch gedachtengoed heeft van de samenleving. Daarin vond hij zijn gelijk. Dat gelijk kreeg extra kracht door het opgefokte taalgebruik van Geert en de zijnen.

Dan was er nog de benadering dat Breivik geen psychopaat kon zijn omdat hij alles wel erg tot in de details had doordacht. Wat is dat voor amateuristisch geleuter? Psychopaten zijn juist heel goed, veelal dankzij een hoge intelligentie, in staat om details te zien en te voorzien. Even zo goedblijft het een gestoorde geest.

Nee, allerwegen is er de poging ondernomen om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar een man met een psychische aandoening en dat is misschien wel de geestelijke aandoening waaraan de samenleving lijdt: de onwil om verantwoordelijkheid te dragen. Dat blijkt ook uit hysterische reacties die wijzen op het feit dat de politie zich zou moeten bewapenen. Waarom eigenlijk? Dit soort aanslagen gaat ook in Noorwegen geen schering en inslag worden. Het blijven de exclusieve uitingen van de gefrustreerde geesten die voortkomen uit onze maatschappelijke potgrond. Het enige middel om de groei en bloei daarvan te voorkomen, is een beter, eigen gedrag en daarbij hoort de wil om verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf en voor de ander.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Assange krijgt de Journalistieke Willems Orde

Ik zou Julian Assange, oprichter van Wikileaks, een lintje willen geven, een nieuwe orde voor hem in willen voeren, de Journalistieke Willemsorde. Waarom? In het onderstaande zal een en ander duidelijk worden.

Nog maar een paar dagen geleden zei iemand mij dat het helemaal geen wonder was dat Geert Wilders zo’n succes heeft in de Nederlandse politiek. ” Niet dat hij zo’n genie is”, zei zij, ” maar kijk nu eens wie er naast staan. Het zijn toch merendeels zielige mannetjes en vrouwtjes die angstvallig de partijlijn vasthouden.”  Samen kwamen we erop dat alleen Alexander Pechtold, Femke Halsema en Emile Roemer indruk maken als persoonlijkheid. Dat geeft te denken.

Ik zal maar een voorbeeld geven. Kortgeleden klapte een van onze raadsleden uit de school over dingen die gezegd ware rond de komende fusie van mijn gemeente. Haar berichten kwamen uit een besloten vergadering en dus was zij even de plaatselijke wikileaks. Andere raadsleden waren daar niet blij mee maar zij vergaten waarom het eigenlijk zo’n probleem was. Zij hadden zich namelijk laten verleiden tot het houden van een besloten vergadering. Daar ligt de bron van het probleem. Beslotenheid is absoluut nodeloos en nutteloos, zeker als het om de media gaat. Er is altijd iemand te vinden die wil lekken en er is met journalisten altijd een afspraak te maken over wat wel of niet gepubliceerd kan worden. Tegelijkertijd zijn die journalisten dan wel wel veel beter op de hoogte van motieven en beweegredenen van bestuurders en politici. Daardoor zullen zij beter bericht kunnen doen. De kans bestaat zelfs dat er veel vaker positieve berichtgeving plaats zou hebben op politiek gebied omdat de journalisten de inhoud van een besluit beter gaan begrijpen.

Nu bestaat er een merkwaardige situatie dart raadsleden maar ook andere bestuurders zich vaak beter en genuanceerder uitspreken wanneer de pers niet vertegenwoordigd is. Dat is natuurlijk een gotspe. De vraag om besloten vergaderingen komt in mijn ogen dan ook alleen voort uit angstvalligheid, de angst om een onterecht beeld van de eigen partij te laten vallen. Die angst is onbegrijpelijk omdat het beeld meestal helemaal niet zo positief is.

Dat beeld zou positiever kunnen worden door een beter inzicht in motivaties en beweegredenen van haar leden en voormannen of -vrouwen. Het probleem zit hem vooral in het feit dat veel van de politieke voormannen en -vrouwen hun positie alleen maar kunnen handhaven door angstvallig aan de partijlijn vast te houden. Een groot deel van hun heeft te weinig eigen visie om daadwerkelijk, uit eigen kracht, partijLEIDER te kunnen zijn, iemand met denkbeelden die de bevolkig aanspreken. Dat laatste is echter wel hun taak. Partijleiders behoren mensen te zijn waar het kiezersvolk tegenop kijkt en bewondering voor heeft vanwege de heldere visie. Die visie bestaat bij Wilders wel, hoe vervelend dat ook is.

Beslotenheid uit angst dus en zo is het internationaal ook. Degenen die de beslotenheid, de angstvalligheid doorbreekt , is in de ogen van de angstigen meteen een crimineel. In de ogen van alle anderen is hij of zij een held en in werkelijkheid is hij dat ook. Hij of zij laat zien wat iedereen rustig mag zien.

Nu laten de angstvalligen weer horen hoe gevaarlijk al die openbaarheid wel is. Ze wijzen vooral op de landen die zij toch al als uiterst gevaarlijk beschouwen, benoemen hen tot katten die in het nauw rare sprongen maken en dus gevaarlijke dingen doen. In werkelijkheid is het prachtig om te weten dat Maxime Verhagen de Nederlande democratie aan zijn laars lapt om maar goeie vrienden met het Witte `huis te kunnen zijn en dat China Noord-Korea al lang heeft laten vallen als bondgenoot. Het is ook goed om te weten dat het Saoedische koningshuis niet alleen oerconservatief is voor zijn onderdanen (maar niet voor zichzelf) maar dat het er ook levensgevaarlijke ideeen op na houdt.

Volgens extreem conservatieve profeten leidt de openheid van Wikileaks extra gauw tot oorlog. Dat lijkt mij niet, er zijn ook geen aanwijzingen voor. Het zou best eens kunnen zijn dat Ahmedinejad denkt `O, ik had gedacht dat S. Arabie veel gevaarlijker zou zijn”. Openheid is een voorwaarde voor vrede en alles wat daarop lijkt (liefde en vriendschap). Beslotenheid is alleen van belang als angstvallige politici heel angstvallig hun persoonlijke, geheime agenda’s lopen te bewaken.  Julian , dat jij dat hebt ingezien, de visie die jij tentoon hebt gespreid maakt het dat je een onderscheiding en financiele onafhankelijkheid hebt verdiend. Het ga je goed…ik hoop nog veel van je te horen!

Tot sterkte,Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De PVV als tijdsbeeld

Nu de PVV is toegetreden tot de salonfahige politieke clubs, hoor ik steeds meer mensen zeggen dat er in het regeerakkoord dingen staan die hen wel aanspreken. Nu is dat niet zo moeilijk want er zijn altijd dingen die iedereen aanspreken en prettig voorkomen. Zeker is dat de partij een aantal programma-onderdelen heeft die goed in het tijdsgewricht passen. Om die reden lijkt het mij goed om de partij eens te bezien als tijdsbeeld. Ik wil dat doen in vijf afleveringen op dit blog waarvan dit de inleiding is. In een zesde aflevering zal ik dan mijn eigen, persoonlijke mening geven.

Wie is die Elhorst dat hij denkt te weten hoe de PVV in deze tijd past? Tja, eigenlijk ben ik de eerste de beste. Ik heb geen academische titel en ik ben ook niet bekend van radio of tv. Aan de andere kant heb ik wel geschiedenis gestudeerd op academisch niveau, een goede ondergrond op het gebied van psychologie en sociologie en wat belangrijker is: een maatschappelijke vorming als journalist van 31 jaar. In al die jaren heb ik goed om mij heen gekeken en ben ik op plaatsen geweest waarvan ik het bestaan niet had kunnen bevroeden. Anderen, waaronder veel politici, weigeren er te komen al is mij volslagen onduidelijk wat daarvan de reden is. En dan: ik weet niks, ik beweer iets op grond van mijn waarnemingen als journalist, vooral op de gebieden waar ik in ben gespecialiseerd: volkshuisvesting, (thuis)zorg en lokaal bestuur. 

De PVV als tijdsbeeld. Ik wilde de partij daartoe de vorm geven van een ei en beginnen met de kern van de zaak, de dooier, dat gedeelte waarvoor het ei als geheel is bedoeld. Die kern is niet de angst voor vreemdelingen en zeker niet de zo sterk geprofileerde anti-Islamhouding. Nee, de kern is de behoefte om terug te keren naar de overzichtelijke en begrijpelijke kleinschaligheid. Een leefomgeving waarin men gekoesterd kan worden ook al zijn er wel eens ruzies en meningsverschillen. Een wereld die overzichtelijk is en niet wordt vertroebeld door zaken en invloeden die ver over de horizon liggen. Het oude familie- en buurtgevoel. Dat is het buurthuis en de groentenman op de hoek. Aan die overzichtelijkheid is veel behoeften onder tallozen en…ze leidt tot een huiselijk gevoel waarin men zich durft te bewegen. Dat wordt wel eens vrijheid genoemd maar het lijkt zo op het eerste gezicht meer op veiligheid.

De dooier wordt omgeven door het eiwit en daar bevinden zich aangename en onaangename elementen die nog wel tot het dagelijks leven behoren maar niet tot het foetusachtige gevoel dat de dooier biedt. Hier bevindt zich de reis naar de costa brava of zuid-Turkije ten behoeve van zon, zee, en strand. Reizen waarbij de ter plekke behorende mensen liever buiten beschouwing worden gehouden omdat ze niet tot de aangename belevingswereld behoren. Hier zit ook de behoefte aan 25 jaar achter elkaar een bezoek aan dezelfde camping met dezelfde mensen, in Frankrijk. Wel lastig dat daar Frans wordt gesproken, dat si geen ironie maar uitgesproken werkelijke beleving. Hier zit ook de invloed van het buitenland op ons dagelijks leven, nog net toelaatbaar maar wel irritant en hier zitten de onaangepasten: overlastgevende jeugd, criminelen die nog wel tot de leefwereld behoren maar toch vooral aangepakt moeten worden.

En dan is er de eierschaal,de harde, buitenste laag ter zelfbescherming tegen de immigrantenvloed en vooral de Islam. Deze vormt de buitenkant maar ook niet meer dan de buitenkant. In wezen is deze afweer een onmiddellijke consequentie aan de gewenste thuisbeleving in de dooier, die regio die vrij moet blijven van onrust en onzekerheid brengende factoren.

De PVV als ei, ik zal het pellen en daarbij beginnen met de dooier, in aflevering 2. Daarna kunt u verwachten aflevering 3 met een nadere beschouwing op het eiwit, aflevering 4 over islam en immigratie en aflevering 5 die de rol van politici en media belicht. Zoals gezegd kom ik pas in aflevering 6 aan mijn eigen oordeel toe. Ik wens u veel leesplezier met ” De PVV als tijdsbeeld”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Sneeuwblind

Het is koud en somber de laatste weken en ik ken tal van mensen die zich daardoor laten we beínvloeden. Ja, er zijn er zelfs die alst krijgen van een winterdepressie en dat is erg handig want dan kun je die de schuld geven van alles wat mis gaat. Bij die winterdepressie hoorde volgens mij gisteren ook het voorstel van twee PvdA beckbenchers om de verkiezingen meer naar de zomer op te schuiven. Dan zouden er meer kiezers komen. Nou, dat zit nog.

Zodra de zon ook maar enige warmte biedt, begeven Nederlanders zich namelijk naar het bos en vooral naar het strand en zijn ze de halve dag bezig te voorkomen dat de barbecue in brand vliegt.  het lijkt mij toch een wat vreemde gedachtengang. D éne keer is het te koud, de andere keer te warm en  de derde keer te nat of staat er teveel wind. Een mooie manier om de verkiezingen helemaal af te schaffen dus? Zou dat de bedoeling zijn?

Mijn irritatie ontstaat vooral door alle ideeën om verkiezin gen aantrekkelijk te maken door waanstimulansen. Zo is er al eens het idee geweest om alle verkiezingen steeds op edzelfde dag tegelijkertijd te houden. Dan zouden er meer mensen komen. ik geloof er niets van. Natuurlijk, in het begin kan dat het geval zijn maar op den  duur. ik ebdoel…kijk nu eens naar het CDA. In het verleden had de Katholieke Volkspartij éénderde van alle zetels in het parlement. Nu komen de drie grote christelijke aprtijen van het CDA samen met moeite aan een vijfde.

Zulke “fusies’  brokkelen altijd af. De interesse vloeit weg en vaagheid gaat triomfen vieren. Nee, ik ben niet zo van de kunstgrepen. Het is alsof  ik mijn kansen op een afspraakje vergroot door samen te doen met de buurman. Hoewel…nou ja…als ik teveel zeg, krijg ik burenruzie.

Nee, maak die verkiezingen nu eens aantrekkelijk door uit te gaan van het beginpunt. Het gaat er niet om dat de kiezer de politici dient door op te komen draven. Het gaat erom dat politici en burgers elkaar ontmoeten zodat de kiezers oo iets te kiezen hebben. Veel luisteren en begrijpen. Snappen waar de knelpunten liggen en iet steeds maar weer de mantra van het partijprogramma draaien. Luisteren en ingaan op behoeften. Daar gaat het om. Een beetje meer populisme kan echt geen kwaad. Populisme wil zeggen dat een politicus tegemoetkomt aan de behoeften van de burger. Wat is daar mis mee?

Dat wil nog helemaal niet zeggen dat alles  gebaseerd zou moeten zijn op onderbuikgevoelens maar, helaas, het is niet anders. De meeste kiezers hebben niet veel meer dan hun onderbuik om mee te denken. Althnas niet als het om politiek gaat. Incorporeer daar nu eens een deel van door die gevoelens te vergelijken met uw principes en te kijken wat eventueel daarbinnen toelaatbaar is. Dan zullen burgers het nut gaan inzien om naar de stembus te gaan want…kiezen maakt verschil. Dan zijn er verschillen en richtingen. Dan maakt een koutje echt niets meer uit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Kopzorgen voor de PVV

Ondanks alle opwinding, knallende champagnekurken, bandjes en lachende gezichten, denk ik dat Geert Wilders zich toch wel eens vermoeid door zijn witte haardos strijkt. Diep in zijn binnenste weet hij dat er niets is om zich vrolijk over te maken. Ondanks alle inspanning is hij met zijn mannen en vrouwen geen steek opgeschoten. De “definitieve” doorbraak houdt niet meer in  dan een wat langer blijvend verschijnnsel in de Nederlandse politiek. De winst van de PVV is in feite een Pyrrhusoverwinning, de eerste stap in de richting van de ondergang. Vanzelf zal die niet komen.

Laten we eerst eens analyseren hoe de Europese v erkiezingen zijn verlopen. Die hebben, vooral door toedoen van de PVV, CU en SP, vooral gestaan in het teken van “voor of tegen de EU”.  Het was van meet af aan duiidelijk dat de extreme “antipartijen””  daar wol bij zouden spinnen.  Radicalisme doet het in  zo’n vraagstelling altijd erg goed. Als dat radicalisme wat aangedikt kan worden met ongemotiveerde anti–Islam gevoelens, is het recept compleet. Een recept dat overigens sterk doet denken aan het geknutsel van “De man met lok en snor” in de dertiger jaren van de voirge eeuw. Ook hij gebruikte discriminatie als politiek Leitmotiv. In een tijd van crisis werkt dat uiterst effectief.

Het doet mij denken aan het hanteren van leuzen zoals dat in mijn eigen gemeente ooit gebeurde. De Aldivestiging werd volgens sommigen met sluiting bedreigd en één van de partijen won kiezers door op de verkiezingsborden te schrijven “De Aldi moet blijven”. Daarmee suggereerde ze dat ze de enige was die de goedkope supermarkt in de gemeente wilde behouden. Knap maar onzin.

De verkiezingen voor het Europese parlement hadden natuurlijk helemaal niet moeten gaan over voor of tegen Europa. Ze hadden moeten gaan over belangrijke politieke besluiten die in de EU moeten worden genoemen, thema’s en onderwerpen. De partijen die voorstander zijn van een sterke Unie hebben  zich echter in een voor-tegen discussie laten meeslepen en dat was dom. Waarom?

Omdat de tegenargumenten vooral gebaseerd zijn  op gevoelsmatige standpunten. Op dat gebied schieten partijen als de PvdA, VVD en het CDA tekort. Zij slagen er niet in een positief Europees  gevoel over te brengen. Toch is dat heel belangrijk, het gevoel in de politiek. Soms vraag ik me af, waar zit het gevoel nog in die clubs? Ze discussiëren over bovenmatig abstracte onderwerpen, structuren, plannen van aanpak maar nooit over het gevoel dat je bij Europa zou kunnen hebben. 

Dat komt doordat de partijen teveel bezig zijn zichzelf een regeerpositie te verwerven.  In werkelijkheid zouden ze hun best moeten doen kiezers te interesseren voor hun inzichten maar dat blijft uit.  En dat komt weer, ik heb het vanmorgen door heel twitterland heen geblazen, doordat ze hun eigen fundamentele uitgangspunten niet scherp meer in beeld hebben. Dan krijg je vage uitdrukkingen als “een progrsesief.sociaal geluid”. Wat moet dat in ’s hemelesnaam voorstellen? Wat is progressief? Wat is sociaal? en wat houdt dat geluid eigenlijk in? Het loeien van de Schotse Hooglanders bij het opkomen van de zon?  Midwinterhoorn blazen? Is dat allemaal geluid genoeg? Ik zou het niet weten.

Vage kretologie waarvan iedereen kan maken wat hij wil en , daar zit jhem het probleem, waardoor iedereen weer steeds wordt teleurgesteld. Het gaat er niet om dat het “uitgedragen geluid” niet wordt begrepen. Het gaat erom dat het zó vaag is dat je het op duizend verschillende manieren kunt uitleggen. Tja, dan ga je de aansluiting met elkaar missen, dan krijg je teleurstelling en wrok.

Vanmorgen schreef iemand dat communicatie niet zo belangrijk zou kunnen zijn in het geheel. ik was daarover wel wat verbaasd. Wat is een politicus/a die niet communiceert? Als politicus/a  zou je volgens mij moeten communiceren, heel veel communiceren over je denkbeelden en over wensen en behoeften van anderen. Dat is communiceren, van twee kanten af elkaar proberen te bereiken. 

En dan toch nog even over die PVV. De groep Wilders, een partij is het niet,  wordt wel verweten dat ze een erg simpel beeld van de samenleving er op na houdt. Dat is waar en het was ook waar voor de SDAP waaruit de PvdA is voortgekomen. In de tijd van Domela Nieuwenhuis was het doodeenvoudig: “weg met de kapitalisten, alle macht aan de arbeiders”. Heel simpel. Met zulke standpunten win je de harten van kiezers. Dat is nog steeds zo, ondanks alle veronderstelde mondigheid. Voor PvdA en al die andere partijen die het moeilijk hebben is het dus zaak te zoeken naar glasheldere eenvoud in de presentatie. Dat gesabbel op “het is ingewikkeld en lastig”  daar schiet niemand wat mee op. Oplossingen zijn ook veelal minder ingewikkeld te vinden dan het inegwikkelde denken veronderstelt. Ja, da’s pas ingewikkeld.

De ondergang van de PVV? Ja, die kondigt zich al aan want er is geen sprake van verkiezingswinst. De zogenaamde winst is ontstaan door het wegblijven van kiezers die op een andere partij hadden kunnen  stemmen. Ze waren onvoldoende enthousiast gemaakt. Echte winst was er niet want omgerekend is de achterban van de PVV niet gegroeid. Vijftien procent bij een opkomstpercentage van veertig procent is nog steeds 6 procent van het totaal aantal kiezers. Dat was het bij de kamerverkiezingen ook. Ondanks alle gekkigheid met vliegtuigjes heen en weer naar Engeland, onbeschiofte uitspraken over een verkrachte journaliste, is het niet gelukt meer aanhang te verwerven. Dat moet Geert Wilders kopzorgen geven en de anderen …de moed om het de volgende keer beter te doen. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.pvda.nl

www.cdea.nl

www.vvd.nl

www.tweedekamer.nl

www.groenlinks.nl

www.sp.nl

www.pvv.nl

www.christenunie.nl

www.sgp.nl

www.democraten.nl