Wanneer komt de volksopstand?

Het is wat hè? Als je nu toch moet kiezen tussen de slachtpartijen en Benghazi of Boer zoekt vrouw, ja de tv maakt het er niet gemakkelijker op. Zeker is dat de live soap in de Arabische landen wel aandacht trekt, een soort kermisattractie wordt bijna. Het is toch een heerlijke ervaring om te zien hoe daar de ene na de andere psychopatische roofridder uit zijn stoel of tent wordt getrokken… Nu Indonesië nog…

Ja, regimes die gebaseerd zijn op onderdrukking en valse voorstelling van zaken, komen altijd ten val en…als het volk wil, wint het altijd. Daarbij blijft het dagelijks opletten om te zien of je eigen samenleving niet afglijdt in de richting van zo’n regime. En verdomd…het gebeurt. Nog maar vorige week zag ik op tv hoe de grote kampioen van het vrije woord er niet tegen kan als dat vrije woord zich tegen hem keert. Hij zag er vanaf om zich te laten interviewen door de “roden”  van Pauw en Witteman en koos voor een risicovrij gesprekje met Joost Eerdmans op de propagandazender van de PVV. Een prettig gezelschap voor ome Geert natuurlijk. Er viel geen wanklank of tegenspraak te horen en Geert kon er gewoon de gekste dingen uitblaten. Zo wilde hij even tussen neus en lippen door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht opheffen. Waarschijnlijk na het proces dat tegen hem wordt gevoerd… Berlusconi zou er blij mee zijn geweest. Al die linkse rechters ook… Joost en Geert zaten heerlijk, comfortabel op de gezamenlijke rechtse leunstoel wat Goebbelsiaanse propaganda uit te kramen, Bert en Ernie in de herhaling dus.

In dezelfde periode lapte onze minister-president de wens van de helft van het parlement aan zijn laars. Een discussie over bezuinigingen op het onderwijs ging hij uit de weg terwijl hij vrolijke grapjes stond te maken op de huishoudbeurs. Zo’n Mark weet natuurlijk waar zijn prioriteiten liggen en bovendien: hij heeft op die huishoudbeurs natuurlijk best iets uit te zoeken. Ik vind het maar bedenkelijk, een premier die liever tussen de vrouwen ronddoolt dan naar het parlement te komen om verantwoording af te leggen.

En nu is er weer een rel over de censuur die Hare Majesteit krijgt opgelegd bij het schrijven van haar Kerstboodschap. Ik sta daar wat dubbel tegenover. Laten we wel wezen. De koningin is onderworpen aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat geeft haar bescherming en het geeft haar beperkingen. Vanzelfsprekend gaat het er natuurlijk wel om op welke manier de premier zijn rode potlood hanteert. Hij kan de tekst op subtiele wijze een draai geven die de positie van Hare Majesteit in een steeds moeilijker vaarwater brengt. Daar moet tegen worden gewaakt want de ministeriële verantwoordelijkheid is ingevoerd om het kabinetten behoeden voor politieke onanagenaamheden, niet om haar eigen verborgen agenda’s te bereiken. En eerlijk gezegd, mijn vertrouwen in een premier die voorrang geeft aan de huishoudbeurs boven het parlement is tanende. Nog even en de volksopstand dient zich aan. Dan kunnen de Arabieren van onze relletjes genieten.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Danoontje powerrrrrrrrr

Herinneren jullie je nog die tv-spot van Danoontje powerrrrr? Daarin kwam een meisje voor dat na het eten van een Danone toetje ineens heel dikke, trillende spierballen kreeg. het zag er niet uit. Het huidige kabinet doet mij steeds meer aan denken.

Om te beginnen is er natuurlijk die flauwekul van die maximumsnelheid van 130 km per uur. Die is bedoeld als frustratiepagina van een aantal heren die auto’s beschikken die eigenlijk nog veel harder kunnen.  Eigenlijk moet je daarom glimlachen al is het een typisch rechtse hobby want het kost veel geld en levert 0,0 op. We rijden alleen wat sneller van file naar file…

Erger is het gesteld met de opvattingen van de heren over strenger straffen eb uitzetten. Wat dat betreft zag ik gisteravond een meer dan misselijkmakend programma waarin fatsoenskneuter Eerdmans de man interviewt die door Maarten van Rossum “Gekke Geert”  wordt genoemd. En daar hoor ik dan ook echt de gekste opmerkingen maken die ik in eeuwen heb gehoord. Zo wil GG rechters voor de duur van vijf jaar benoemen en pas herbenoemen als zij voldoende strenge straffen hebben uitgedeeld. Hij lijkt nu echt helemaal van de pot gerold te zijn. Zo’n regeling tast niet alleen de onafhankelijke positie van rechters aan. Er s al heel lang bekend dat strenger straffen  geen enkele positieve invloed heeft op de criminaliteit. Er zijn tal van landen waar veel strenger straffen worden uitgedeeld en die leiden allemaal tot nog meer boevenbende. Voorbeelden: de VS, Mexico en China.

Bij het “straffen”  behoort het te gaan om twee dingen`; de corrigerende tik en de isolatie. Zij die onverbeterlijk crimineel in het hoofd zijn, zoals sommige psychopathen, behoren thuis in een psychiatrisch ziekenhuis, achter tralies. Op die manier vormen zij geen bedreiging meer voor de samenleving en…blijft de kans op beterschap bestaan. Voor anderen is het voldoende om een schok te ondergaan, een duidelijke tik op de neus omdat het gedrag niet getolereerd kan worden. Daarbij is het zaak om hen bij de terugkeer in de samenleving een steun in de rug te geven zodat zij op de juiste weg terechtkomen. In alle gevallen is het van belang om na te gaan welke trauma’s en frustraties bij daders leven en te kijken wat daaraan gedaan kan worden. Op die manier beschermt de samenleving zich het beste tegen criminelen.

Strenger straffen roept niets anders op dan wrok en haat. Het is merkwaardig hoeveel mensen moeite hebben zich te verplaatsen in degenen die zo’n straf moet ondergaan. Mogelijk zijn zij zo overtuigd van hun eigen feilloze en duistere kantenloze karakter, dat zij daarvoor niet eens de moeite nemen. Laat ik het zo stellen: het geldt voor volkeren die worden onderdrukt, voor kinderen en voor volwassenen die  stevig worden aangepakt, er komt op ene goed moment een houding van weerspannigheid naar boven. Die houding gaat zich op een goede dag wreken. De samenleving ondervindt daar de wrange vruchten van.

Danoontje powerrrrrmentaliteit komt ook tot uiting in de strakke aanpak van immigranten. Het voorstel van Gerd Leers om Polen “terug” te sturen is niet eens belachelijk meer, het is krankzinnig en in het beste geval getuigt het van een absoluut gebrek aan realiteitszin. Terug waar naartoe? Naar Polen? Dan duurt het hooguit twee dagen voordat diezelfde mensen weer in Nederland terug zijn. Dat is ook gebeurd met de Roma die door Napoleon IV (Sarkozy) zogenaamd terug zijn gestuurd. Het wordt daarmee niet beter maar erger. Zo’n terugstuurbeleid kost veel geld en brengt meer mensen in het illegale circuit. Deze mensen zijn immers inwoner van de EU en kunnen gaan en staan waar zij willen…

Hardleers is het kabinet ook als het gaat om het terugzenden van vernederlandste kinderen naar hun “thuisland”  Dat lukte in Zuid-Afrika niet en het is absoluut inhumaan. Het getuigt van een angst voor de globalisering die zo wordt toegejuicht als het gaat om het veel te duur verkopen van veel te goedkoop ingekochte goederen uit lagelonenlanden.  Globalisering die door onze voorouders in gang is gezet door kruistochten, Marco Polo en ontdekkingsreizen. Wij moeten wennen aan een ander soort wereld waarin nationale staten gaan verdwijnen, culturen zich mengen en verbroederen en ook weleens een conflict zal zijn. De kans bestaat dat iemand dan ene tweetal wolkenkrabbers opblaast. Dat is altijd nog minder erg dan zes miljoen mensen in een gaskamer, lijkt me. Maar ja, dat inzicht geeft zelfs danoontje niet.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Hoeksteen is slecht voorbeeld

Een paar dagen geleden hoorde ik het Loek Hermans weer zeggen en het begint meecht te irriteren totop het bot: ” Als een gezin teveel uitgeeft, gaat het ook bezuinigen.”  Dat is een eeuwenoude wijsheid die overheidsdienaren gebruiken om bezuinigingen op welk gebied dan ook maar goed te praten. het is nog een drogreden ook want het is niet waar. Een gezin gaat niet bezuinigen als er teveel geld wordt uitgegeven.

Beter dan de staat beseft een gezin waar het in het leven om draait: kwaliteit van leven. Een gezin bezuinigt dan ook niet maar handhaaft de kwaliteit van leven voor zover dat mogelijk is. Dat kan leiden tot drastisch snoeiwerk in de uitgaven maar daar gaat het niet om. Bezuinigen is in een gezin geen doel op zich, het is een middel om te overleven en om de kwaliteit van leven te verhogen in plaats van te verminderen. Wie geen schulden heeft, leeft prettiger. Daar zit een levensgroot verschil met de bezuinigingswoede van het huidige en sommige voorgaande kabinetten. Daar wordt bezuinigen gezien als een doel. Dat gaat onder het mom van “we moeten bezuinigen”, dat wordt als nationale verplichting gezien, een soort ideaalbeeld. Het gevaar daarvan is dat belangrijke doelstellingen voor de samenleving naar de achtergrond verdwijnen.

In gezinsverband zeggen de gezinsleden tegen elkaar: hoe vergroten wij ons levensgenot door er een schuldenloze situatie aan toe te voegen. Hoe kunnen wij de gewoonte van uit eten, naar de bioscoop gaan en vakantie houden volhouden op basis van mindere uitgaven? Er is geen bezuinigingsopgave als dwingend gegeven maar de uitdaging van een prettig leven met minder geld in het vooruitzicht gesteld. Wie uitgaat van behoud van kwaliteit komt tot andere keuzen en betere voorstellen dan degenen die uitsluitend uit is op bezuinigen.

Daar komt bij dat er van zo’n andere invalshoek ook veel te leren valt. Al gauw groeit het besef dat niet elke inkomensvooruitgang moet leiden tot een verhoging van de uitgaven. Er groeit een wijs financieel beheer dat rekening houdt met toekomstige tegenvallers en daarnaast mogelijkheden ziet voor een kleine verruiming van de levenskwaliteit. Nooit meer bakken met geld wegsmijten aan leuke dingetjes zonder oog voor tegenvallers in de toekomst. In het ebstuur heet dat “egalisatie” en “risicomanagemnt”. De woorden bestaan al, nu nog de daden.

 

Endemisch fascisme

Het is zo ongeveer bon ton geworden om de PVV te vergelijken met de NSB, Geert Wilders met Hitler enzovoorts. Vanzelfsprekend maken PVV-ers daar heel veel bezwaar tegen en dat is eigelijk gek want zelf noemen zij de moslims bij voorduring “nazi’s “. Het is dus nog maar de vraag wie het voortouw heeft bij het Godwinisme.

Nu is het heel vervelend maar eigenlijk zit er in die vergelijking veel waars, tenminste voor zover het om Nederlanders gaat. het fascisme of in elk geval fascistoïden zijn volledig verweven met onze cultuur. Alleen al de mode om andermans cultuur “achterlijk” te noemen zonder enige kritische zelfreflectie in dat opzicht, behoort daartoe. Daar blijft het niet bij. Fascistoïden zijn terug te vinden door alle partijen heen, van SP tot en met PVV. Was het maar alleen de PVV die er de kenmerken van droeg, dan kon je nog spreken van een epidemie en er ene vaccin tegen bedenken. in werkelijkheid gaat het om een endemisch verschijnsel in onze samenleving. Iets dat als een heidebrand ondergronds voortwoekert dus. Het ligt opgesloten in begrippen die ons in de mond bestorven liggen en waarbij wij nauwelijks nog een kritische kanttekening plaatsen, zoals ” De Universele rechten van de mens”. Hoezo ” universeel”?

Deze “universele rechten van de mens”  zijn voor het eerst opgesteld in de Amerikaanse en Franse revoluties van de 18 eeuw. Het woord ” universeel” had echter in de ogen van de opstellers een heel andere betekenis dan bij ons. Zo was het mogelijk dat in de VS de slavernij nog zo’n honderd jaar bleef bestaan, universele rechten of niet. Dat komt doordat het woordje ” universeel”  vooral bedoeld was als anti-godsdienstig. Het plaatste de rechten van de mens op hetzelfde niveau als de Tien Geboden. iets moest “universeel”  zijn om het goddelijk gezag te evenaren. Dat was van belang omdat het “ancien regime”  claimde dat zij haar rechten ontleende aan God. Het ging er niet om dat alle mensen de genoemde rechten ook onverkort deelachtig zouden worden. Integendeel, de “universele rechten van de mens”  zijn opgesteld om een bepaalde laag in de middenklasse te beschermen. Dat is één.

Pas na de holocaust en Wereldoorlog II kreeg het woordje “universeel” ineens een heel andere betekenis, ging het, dankzij de VN, “wereldomvattend” betekenen. Dat is raar. Wie waren er nu eigenlijk bij die beslissing betrokken, bij de beslissing dat uitgerekend deze rechten voor iedereen in de hele wereld zouden gaan gelden? Wie had überhaupt het recht om zoiets voor talloze anderen te bepalen? Met een beetje nattevingerwerk schat ik dat er in de wereld hooguit 100 miljoen mensen zijn die weet hebben van die “universele mensenrechten”  en nog begrijpen waar het over gaat ook. Misschien onderschrijven ze die rechten zelfs. Maar die andere 5.9 miljard? Ik denk dat 5 miljard mensen er zelfs nog nooit van gehoord hebben. Bij het aanhoren ervan zouden ze zich verwonderd afvragen hoe het nu verder moet in hun dorp.

Toch doen alle politieke partijen in Nederland hun best om zich tot kampioen van die “universele mensenrechten”  te laten bombarderen. Ook als het gaat om het verlenen van hulp aan andere volkeren en landen. Zij doen daarmee denken aan “superaap” die optrad in de kinderserie De Bereboot”. Superaap kwam voortdurend personages te hulp die daar helemaal geen behoefte aan hadden. Daarmee creëerde hij meer problemen dan oplossingen.

Door kampioen te willen zijn van de “universele mensenrechten”  in de hele wereld, ontkennen zij de gevoelens en behoeften van zo’n vijf miljard mensen in de wereld. Nee,iedereen moet en zal gaan leven volgens die “universele mensenrechten”. Dat nu is een fascistische denkwijze. Ze ontkent de lokale en individuele inzichten, behoeften en levensvragen. Die ontkenning is ten diepste fascistisch te noemen. Hetzelfde geldt voor de gedachte dat wij mensen in andere landen niet in de steek mogen laten, hen niet aan hun lot overlaten maar hen deelachtig moeten laten worden aan de hemelse samenlevingsstructuren die wij “democratie”  plegen te noemen.

Niet alleen kunnen wij daar zelf helemaal niet mee overweg maar bovendien ontkennen wij individuele en culturele karakteristieken die “democratie”  in elk geval voorlopig en misschien wel definitief onwenselijk en ook onmogelijk maken. Het is dus misdadig om dat soort structuren op te leggen aan wat wij “achterlijke culturen”  noemen. Fascistoïde. Zoals gezegd, we beseffen niet eens hoe diep het fascisme zich op basis van onze christelijke substraten zoals “broeders hoeder zijn” zich bij ons heeft geworteld en ingevreten. Dat levert door de onderlinge beschuldiging tussen partijen van fascisme, een nieuw fascisme op: de ontkenning van wat er in ons zelf leeft. Dat is geen filosofie, dat is alledaagse werkelijkheid.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Hoe Jolande Sap de Afghaanse vrouwen in de steek liet

Ze heeft een knap koppie. Ze ziet er goed uit en een intelligent brilletje completeert het geheel. Ja. juicy Jolande vanGroenLinks is een vrouw die het bekijken waard is en ondanks haar zachte “g”  is het nog leuk om naar haar te luisteren ook. Des te erger is het als je merkt dat zij met haar spontane smoeltje en frisse blik precies de verkeerde afslag neemt.

Jolande was zo bang om de Afghaanse vrouwen in de steek te laten en vol goede bedoelingen is precies dat wat ze gedaan heeft. In dat opzicht lijkt ze op Mariska de Haas en de katholieke vrouwen maar dan anders…Ze heeft ze in de steek gelaten. In de steek met die hele flauwekulmissie naar Koendoes. En waarom? Nou kijk dat zit zo…

Laten we eens even voor de grap aannemen dat alle mensen in de wereld net zo willen leven als wij in het westen. Dat ze het liefst hun eigen cultuur overboord zouden gooien en inruilen voor de hemelse gelukzaligheid waarin wij leven. Dat zij gebruik zouden willen maken van de mensenrechten die wij ooit vanuit onze ivoren toren universeel hebben verklaard (dus waarvan wij vinden dat ze de allesoverheersende waarheid bevatten). Laten we dat nu eens aannemen. Laten we er eens van uit gaan dat de vrouwen in Koendoes kennis zouden hebben genomen van onze levenswijze en opvattingen en dat zij dag in dag uit daarmee geconfronteerd tot het inzicht zouden komen dat onze cultuur en levenswijze het absoluut hoogste einddoel in het leven zouden zijn. Wat zou het dan toch prachtig zijn als zij persoonlijk en volledig doortrokken waren van die mening, dat zij helemaal uit zichzelf gegroeid en vergroeid waren geraakt met die opvatting. Op die manier zouden zij immers die nieuwe levenswijze als hun eigendom en grootste goed kunnen gaan zien?

Die mogelijkheid gaan Koen Does en zijn kameraden nu aan deze vrouwen ontnemen. Zij gaan ervoor zorgen dat onze verreweg superieure cultuur aan hen wordt opgedrongen in door ons gebouwde scholen door door ons opgeleide leerkrachten onder de bescherming van door ons opgeleide politieagenten. En zo zullen de kinderen in die scholen onze cultuur opnieuw gaan beleven als iets waarin ze wel moesten gaan geloven. Het waren immers de mannen met geweren en pistolen die hen die nieuwe levenswijze door de strot duwden? Zij hoeven niet eens na te denken over de vraag of die levenswijze aantrekkelijk of goed is. De noodzaak tot het aanhangen van het westerse geloof, wordt hen onmiddellijk duidelijk door de loop van het geweer, de ingetrapte deur en het in brand gebombardeerde dorp.  Want zelfs al doen de door ons opgeleide agentjes niet mee aan oorlogsacties, ze ondersteunen die acties wel en daarmee behoren zij tot de heersende elite.

Liever dan de innerlijke ontwikkeling van mensen een vrije loop te laten, heeft Jolande ervoor gekozen te sturen in een richting die zij zelf als een chiliastisch heilsmodel ziet. En dat allemaal om met haar partij serieus genomen te worden door de andere fracties. om maar niet het odium van “tegenpartij” te dragen. Jolande, lieverd, je mooie gezichtje vertoont nu wat kreukels waartegen zelfs botox niet is opgewassen.

Maar…laten we niet flauw zijn. De werkelijke bron van het kwaad ligt natuurlijk bij degenen die stonden te trappelen op Koen en Does naar Afghanistan te sturen om maar te laten zien dat zij het knapste jongetje van de Amerikaanse klas waren. Het is een moment van rouw en ik zou 13 februari willen uitroepen tot dag van treurnis.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Cynisme als beleid

Als je denkt dat je alles gehad hebt, dan komt er nog heel veel. Vandaag was weer één van die dagen waarop ik ervoer hoe waar die uitspraak is. Eerst dacht ik nog, het kan toch niet waar zijn? Maar toen het bericht van méér dan één kant kwam, wist ik dat het waar was. De PVV wil van emigranten een exit poll. De partij wil horen waarom mensen vertrekken.

Dat idee komt uitgerekend uit de boezem van de partij die mensen het land uitjaagt door de sfeer te verpesten. De politici die bezig zijn groepen tegen elkaar op te zetten, vraagt om een reden waarom mensen het land uitgaan. Het is van een brutaliteit en cynisme die alleen maar afkomstig kunnen  zijn uit fascistoïde hoek. Het zoveelste bewijs. Zouden ze ook een arrival-poll houden van allochtonen die in Nederland willen gaan wonen? Zou ook mooi zijn.

Haast als koren op de molen kwam het bericht gisteren op het nieuws dat een aantal mensen uit het buitenland in het afgelopen jaar naar Nederland was gekomen. Meteen daar achteraan volgde het bericht hoeveel de bevolking was gegroeid. Zonder uitleg of verklaring en dat gaf ene behoorlijk cynisch beeld. Die bevolkingsgroei komt namelijk vooral door geboorten want Nederland kent een negatief migratiesaldo. Dat betekent dat er meer mensen weggaan dan dat erin komen. Door deze manier van berichtgeving werd de indruk gewekt dat de bevolking groeide door immigratie, een wat gekleurd beeld in een tijdperk waarin sommige partijen die immigratie willen inperken. Cynisch door domheid, zullen we maar zeggen.

Toevallig schreef ik vandaag ene berichtje aan een politicus, haast een would be politicus, om hem te vertellen dat hij niet zo vaak anderen op de tenen moest gaan staan maar..het opwekken van irritatie is natuurlijk best ene politiek middel. De PVV hanteert het met verve. Een jong, ambitieus politicus met onvoldoende bagage zou beter kunnen proberen goede relaties aan te gaan. Dat is het verschil…

De PVV kan het en hanteert cynisme nu al als beleid om het CDA zover te brengen dat de partij haar menselijke gezicht laat vallen. Met een reeks van smoezen maakt zij duidelijk dat kinderen van 14 die volledig zijn ingeburgerd alsnog terug moeten naar een land waar hen moord en doodslag boven het hoofd hangt, misschien zelfs de strop. Er is toch niemand met zijn of haar volle verstand die mij wil vertellen dat de politieke machthebbers in Afghanistan veel meer te vertrouwen zijn dan het stel halvegaren in Teheran?

Alsof wij allemaal keurig in de bank zaten te wachten op de daden en woorden van psychopaat Ahmedinejad, ja het psychopathie is hem van het gezicht af te lezen, brabbelt onze minister Rosenthal wat verwarde woordjes omdat hij de storm niet had zien aankomen. Het zal deze minister in de afgelopen jaren toch ook zijn opgevallen dat het regiem in Teheran niet in aanmerking komt voor de Nobelprijs voor de mensenrechten? Het zal hem toch ook zijn opgevallen dat deze verraders van de Islam geen goede onderhandelingspartners zijn? Maar nee, meneer zit zo netjes in de gevouwen streepjesbroek dat hij zich laat verrassen door de handelingen bij wie vergeleken de kampcommandanten van Auschwitz en Dachau nog lieverdjes waren.

Cynisme is het wat de klok luidt. Het wegkijken van de werkelijkheid en het voor lief nemen van wanstaltig gedrag. Ik bedoel, natuurlijk moeten de Iranïers zelf hun dictators verdrijven maar…gewoon zaken doen met deze heren, dat had toch echt al lang uit den boze moeten zijn.

De schaamtelozen keren terug

De afgelopen week heb ik werkelijk de meest wonderbaarlijke verhalen gelezen en gehoord over Egypte. Zo was er iemand die beweerde dat hij dertig jaar lang niets had gehoord over de dictatuur in dat land. Alleen de TamTam en Donald Duck gelezen zeker? Ook hij wist misschien al dat je van de Donald Duck veel opstak.

Uitgesproken beschamend waren de verhalen van expats die ene huisje hebben bij de Assoeandam en daar jarenlang heerlijk in hun tuinstoel hebben kunnen  luieren met oog- en oorkleppen op zodat zij het gegil uit de kerkers van de tiran niet konden horen. Nu kwamen ze naar Nederland terug met de opmerking ” ik hoop dat het tuig gauw van het plein weg zal zijn zodat alles weer rustig wordt. Wij steunen Mubarak.” Zij probeerden de gemiddelde Nederlander woestijnzand in de ogen te strooien. Soortgelijke opmerkingen kwamen er trouwens van de Hugharda-gangers. Ze zouden zich allemaal de kop van hun lijf moeten schamen.

Wat we natuurlijk al lang wisten, komt nu als smerige pus naar buiten. De jacht op journalisten is de absolute ontmaskering van een wrede, lugubere en angstaanjagende woestijnrover die eigenlijk thuishoort in de 18e eeuw. Nu het volk van Egypte doet wat het hoort te doen, de tyrannie verdrijven, zouden wij op z’n minst in woord en geschrift daarachter moeten staan. Dit soort volksbewegingen voorkomt dat wij opnieuw met een zogenaamde vredesmissie ergens in een hopeloos moeras terechtkomen met een onmogelijk uitvoerbare taak. Dat zouden die luiereters die nu als een soort spijtoptanten op Schiphol neerdalen zich eens moeten bedenken. In hun woorden: het scheelt belastinggeld.

Al jarenlang roep ik dat wij met onze ” jongens en meisjes”  in vreemde landen helemaal geen goed kunnen doen. Het loopt uiteindelijk altijd op een erbarmelijke aftocht uit. Dat is gebeurd in Korea, Vietnam, Ethipopië/Eritrea, Irak, Somalië, Libanon, Kongo en Cyprus (waar we godbetert nog steeds zijn) en ga zo maar door. Volkeren behoren zichzelf te bevrijden en niet een opgelegde bevrijding aangereikt te krijgen. Dat moet in Afghanistan ook gebeuren.

Met de schaamteloosheid van terugkerende expats die nu hun mooie huisje misschien zelfs voorgoed kwijt zijn, heb ik niet zoveel medelijden. Dan had je van beginne af aan maar wat meer belangstelling voor de samenleving om je heen moeten vertonen. Misschien wordt het tijd om daar nu eens mee te beginnen. Misschien valt er dan nog wat voor je te redden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com