Integratie als keuze of als inzicht

Integratie, immigratie, inburgering, de woorden die als holle vaten klinken, vliegen je dagelijks om de oren. Het opmerkelijke met integratie is dat het zo’n uiterst gecompliceerd en individueel gestuurde zaak is. Ik zal daarom eens twee modelvoorbeelden van zolder halen die ik met een goeie vriendin al eens uitvoerig heb besproken. Ik wil het hebben over de Javanen en Sumatranen (en enkelen van de andere Soenda-eilanden in huidige Indonesie) en over de Molukkers. Eigenlijk dekken die twee groepen niet de hele zaak maar zij vormen wel de uitersten. Ik ben ooit geinteresseerd geraak in de zak omdat mijn grootvader overste in het KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger)  was en mijn moeder uit dien hoofde in Soerabaja is geboren (Tamarindelaan maar die heet nu vast anders).

Laat ik beginnen met de ” echte”  Indiers, mensen van Java en Sumatra en andere eilanden dus. Zij zijn hier veelal vlak na de Tweede Wereldoorlog naartoe gekomen maar ook wel voor die tijd. Veelal waren zij getrouwd met een Nederlandse man of vrouw of vertoefden zij door hun werk in Indie voortdurend in de naaste omgeving van Nederlandse functionarissen. Al in Indie namen zij een reeks van gewoonten over van de Nederlanders omdat zij meenden dat succes en Nederlandse gewoonten bij elkaar hoorden. In de eerste plaats leerden zij goed Nederlands te spreken en schrijven.

Toen zij dus naar Nederland kwamen spraken zij veelal al vloeiend Nederlands en daar bleef het niet bij. In hun bagage bevond zich maar een heel klein contingent echt Indische ” spullen”. In plaats daarvan schaften zij dagelijks Nederlands gebruiksvoorwerpen aan en kleedden zij zich Nederlands. Niet allemaal maar wel het grootste deel. Alles wat Indisch was of aan Indie herinnerde beschouwden zij als achterlijk en verdiende het zo snel mogelijk te worden weggetoverd. Zo cijferden deze mensen hun hele eigen identiteit weg. Je zou dat integratie kunnen noemen maar…probleemloos ging dat niet. In veel gevallen kwamen de problemen pas later naar voren. Stress en onvrede wreekten zich door ziekte en relationele problemen.  En ja, deze mensen kwamen naar Nederland om te blijven. En…hoe zeer zij zichzelf ook haast onzichtbaar maakten, hun kleur verried hun en daarover is menige “grappige” opmerking gemaakt. Klaarblijkelijk is het nooit genoeg, hoe ver je ook gaat met de integratie.

Toch wilden ze blijvenDat was het grootste onderscheid met de Molukkers. Zij hadden Nederland trouw gediend tot aan de machtsoverdracht en vluchtten naar Nederland voor de wraak van Soekarno c.s. Zij kwamen naar Nederland met de bedoeling om weer terug te gaan, spraken vaak wel Nederlands maar mengden zich niet onder de bevolking. Waarom ook, ze gingen immers weer terug? Nederland zou daarbij helpen.

Van die hulp is nooit een bal terechtgekomen en dus bleven de Molukkers hier. Zij leerden zich aanpassen maar er was een flink stuk woede kweekt. Dat kwam tenslotte tot uiting in een aantal treinkapingen en de bezetting van de Indonesische ambassade. De derde generatie Molukkers heeft moeite met het gemak waarmee de tweede generatie heeft geprobeerd zich aan te passen.

Ja en Nederlanders? Nederlanders passen zich uiterst slecht aan. In Saoedi Arabie is mij een verhaal bekend van een Nederlandse mevrouw die zich volledig heeft gevoegd naar de Saoedische gewoonten , waarden en normen. Vlak over de grens woont in Bad Bentheim een groep Nederlanders bij elkaar in een wijk. Ze weigeren hun kinderen in Duitsland naar school te sturen en doen hun boodschappen in Enschede. In Australie zijn speciale bejaardentehuizen voor Nederlanders en zo gaan we nog even door.

Integratie is een persoonlijke keuze van mensen zoals Aboutaleb en Albayrak die het inzicht hebben gehad dat hun toekomst in Nederland lag en…dat zij alle zeilen bij moesten zetten om een goed leven voor zichzelf te regelen. Het kan allemaal best maar veel is afhankelijk van intelligentie en persoonlijke omstandigheden. Als de keuze valt op integratie en die verloopt spoedig, dan moeten we blij zijn. Dat is belangrijker dan chagrijnen over de teleurstellingen en problemen rond anderen die geinmmigreerd zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Het grote Europese Complot

Vandaag dus de regeringsverklaring. Ik wens de oppositiepartijen sterkte en vooral veel goeie ideeen. Nee, geen geschop tegen PVV-gedachten aan maar eigen werk, duidelijk en concreet. Zodat de mensen met en zonder hoofddoek het kunnen begrijpen. Snap je wel?

Nee, ik wilde het vandaag eens hebben over iets dat op de achtergrond een belangrijke rol speelt: het grote Europese complot. Gisteren werd ik er ineens weer mee geconfronteerd door @san_tweets  en in een veel eerder stadium ontdekte ik het al eens bij Ariel Bruens en consorten die beter een romanschrijverij hadden kunnen beginnen dan serieus aan commentaren te werken.

Het Grote Complot draait erom dat de hele immigratie in Europa is opgezet door Europa zelf, met de bedoeling de sociaal geschapen samenleving te ondermijnen en zo ook het zelfbewuste culturele zijn van de Europese burger. De gedachte is dat als er maar genoeg armoezaaiers uit de wereld naar Europa komen, dat dan de looneisen zullen dalen. Als het bovendien mensen zijn met een duidelijk andere cultuur, de Islam, dan zal het zelfrespect van de Europese burger vanzelf verdwijnen. Eigenlijk zegt die theorie meer over de mensen die erin geloven dan over het bestuur van de Europese Unie. De grote vraag is wie het complot het eerst heeft bedacht. Het heeft een hoog ” ze zijn nooit op de maan geweest”  gehalte, een complot dat veelal door dezelfde gelovigen ook wordt aangehangen.

Nu is het nooit moeilijk om voor een complot de bewijsplaatsen te vinden, vooral tegenwoordig niet. Op internet zijn legio teklsten te vinden die gebeurtenissen op een manier aan elkaar verbinden dat je niet aan een complotgedachte kunt ontkomen. De kunst van de auteurs is meestal dat zij heel veel feiten en mogelijkheden weglaten. Op die manier ontstaat vanzelf een logisch verband. Zij gaan daarmee voorbij aan het feit dat de geschiedenis zelf een logisch verband is. Zij doen net alsof er geen geschiedenis is waarbij oorzaak en gevolg elkaar opvolgen. Nee, liever zoeken zij naar mogelijk kwaadaardige breinen die middenin de loop der dingen iets gemeens bedenken om daarmee de geschiedenis een heel nieuwe loop te geven. Expresselijk immigratie op gang brengen en met opzet in Afrika een klimaat scheppen dat onhoudbaar is, zodat de mensen wel moeten vluchten, hoort daar ook bij. Het Midden-Oostenconflict zou ook een onderdeel uitmaken van dat satanisch plan.

Vanwege de complexiteit is het al onaannemelijk, het is nog suf ook. Zelfs een duivels brein kan er niet op vertrouwen dat zijn kwaadaardige opzet slaagt. Dan is het echt veel eenvoudiger van tijd tot tijd een economisch crisisje te organiseren. Dat werkt sneller, is lucratiever en leidt zeker tot verminderde looneisen. En ondermijning van het burgergevoel, ook dat werkt want crisis leidt tot negativiteit en ondermijnt dus echt alles.

Daar komt bij dat de opzet inderdaad niet slaagt want Nederland heeft bijvoorbeeld een emigratie-overschot. Er komen niet meer maar steeds minder mensen te wonen. Inderdaad, het zijn vooral de ouwetjes die vertrekken maar dat is in beginsel niet in het nadeel van de jongeren. Ook daar klopt het verhaal achter en onder Het Grote Complot dus niet.

Wat wel waar is , is dat de multiculturele samenleving is ” mislukt”. Dat wil zeggen, de droom van de zestiger jaren van mensen die allemaal hetzelfde willen en denken is niet uitgekomen. Het was ook een bespottelijke droom maar dat ontdek je pas als je volwassen bent geworden. Je kunt mensen niet lukraak door elkaar gooien in de veronderstelling dat het wel de bete vriendjes op aarde van elkaar zullen worden. OF HOORT DIE MISLUKKING OOK BIJ HET COMPLOT? Mensen die complotten bedenken zijn de meest gruwelijke wezens op aarde omdat hun hoofd vol zit met negativiteit. Het ergste is dat zij anderen daarmee vergiftigen, zelfs leuk uitziende jongedames zoals @san_tweets

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Hoelang verdragen we die prietpraat van arabist Jansen nog?

Zelfs als ik een uitnodiging kreeg, zou ik niet graag aan een tafel zitten met de arabist Jansen. De man is hysterisch van karakter, volledig zelfingenomen  en is het schoolvoorbeeld van een academicus die wel veel heeft geleerd maar nooit iets heeft begrepen. Daar zijn er vele van maar dat doet er nu niet toe.

Kortom: binnen de kortste keren zou ik slaande ruzie met hem hebben. Alleen al zijn superarrogante uitstraling doet bij mij de maag overlopen. De druppel die echt de emmer deed overlopen was zijn opmerking ” Wie heeft Nederland ooit ontwikkelingshulp gegeven?”  tijdens Pauw en Witteman van 21 oktober 2010. Dat ging echt alle perken te buiten. Een onbeschaamdheid van de eerste orde.

Deze man die er prat op gaat dat hij de regering van advies heeft gediend en voor het Rode Kruis de wereld over is geweest, blijkt echt van een lichtzinnigheid te zijn bezeten die zijn weerga niet kent. Dat geeft te denken voor wat betreft de adviseurs die onze regering inhuurt en de medewerkers van het Rode Kruis, alsmede voor wat betreft het intellectueel absorptievermogen van Jansen.

Wie heeft Nederland ooit ontwikkelingshulp gegeven? Dat zal ik u vertellen meneer Jansen. Om te beginnen de Romeinen. Zij leerden ons de, voor die tijd, meest geavanceerde landbouw- en nijverheidstechnieken, zij leerden ons bestaande handelsroutes kennen en nieuwe te openen en brachten ons de kunst van de scheepbouwkunde bij. Met die schepen bezeilden wij vele eeuwen later de Noord- en Oostzee en daarmee legden we de fundamenten van onze handelsmogelijkheden en kolonien.

Daar hebben we goed gebruik van gemaakt want met behulp van deze kennis en vaardigheden en middelen, bereikten wij gebieden die wij bezetten en leegroofden. Dankzij het Cultuurstelsel, door ons bedacht, in Indie, konden wij ons spoorwegnet aanleggen en kanalen graven. Dankzij de slavenhandel leerden wij nieuwe handelsposten kennen, nieuwe afzetgebieden en grondstoffen en haalden we het geld binnen om een sterke vloot op te bouwen en de handel uit te breiden. Uiteindelijk moesten we ondanks alles trouwens het afleggen tegen de Britten.

Romeinen en roof liggen aan de basis van onze welvaart. Die roofmogelijkheden ontzeggen we nu de Somaliers bijvoorbeeld door onze vloot er heen te sturen. Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van maar de geschiedenis laat zich niet veranderen.

De onbeschaamdheid van de opmerking wordt nog duidelijker tegen de achtergrond van de hedendaagse wereldorde die op basis van die roof tot stand is gekomen. De volkeren van Afrika zijn door westerse mogendheden uiteengerukt en door elkaar gehusseld totdat niemand er meer chocola van kon maken.  Dat is meneer Jansen, de arrogantste kwal van ons land, ontgaan. Bovendien beheersen Nederland en enkele andere westerse landen de wereldhandel zodanig dat nieuwkomers nauwelijks een kans krijgen. Natuurlijk de vraag zal luiden, waarom lukt het de Chinezen en Indiers dan wel? Omdat, meneer Jansen, beide volkeren de rest van de wereld niet nodig hebben om een bloeiende economie op te zetten. Zij beschikken over voldoende arbeidspotentieel en afzetmarkt en grond- en delfstoffen om het aanvankelijk zonder de rest van de wereld te doen. Bovendien leerde het , door u zo verguisde, communistische systeem de Chinezen samen te werken en gedisciplineerd te zijn. Het was ook dit systeem dat de Chinezen verloste van een eindeloze reeks hongersnoden, wat niet wegneemt dat het ook in de Mao-tijd nog wel eens misging.

Kijk meneer Jansen, zo zitten de zaken in elkaar en uw opmerkingen zijn, ook voor de zoon van kolonialen zoals ik, beledigend en kwetsend tot op het  bot. U hoort in een studeerkamer thuis waarvan de deur aan de buitenkant op slot is gedaan en waar geen moderne communicatiemiddelen aanwezig zijn.

Zeker, ook ik vind dat de ontwikkelingshulp totaal anders plaats zou moeten hebben. het geld zou in de eerste plaats ingezet moeten worden om ontwikkelingslanden een gelijkwaardige toegang tot de wereldmarkt te geven. En viooral geen vredesmissies meer! Die verstoren de zaak alleen maar nog meer dan nu al het geval is. Dat inzicht ontbrak ook Hero Brinkman trouwens. Hij vond het van belang om de opiumbollen in Afghanistan te vernietigen. Nee, meneer Brinkman en Jansen, die opiumbollen dienen nu juist als fundament onder een groeiende economie in dat land. Eens te meer een reden om drugs in ons land en het hele westen doodgewoon volledig vrij te geven.

Mannen als Jansen mogen nooit meer adviseur worden van de regering, dat is nu zo klaar als een klontje.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De Stasi rukt op

Niet dat ik vaak in Belgie kom maar ik heb het tot nu toe altijd beschouwd als een allervriendelijkst landje met groeischeuten. Daar is gisteren een behoorlijke deuk in gekomen, in die verliefdheid. Ook in Belgie kun je zo maar als moordenaar worden geparachuteerd. Zonder enig tastbaar bewijs draai je voor 30 jaar de cel in. Als je geluk hebt en je netjes gedraagt, mag je er na 9 jaar uit…maar…niet zeuren over onrecht he?!

Ik heb zwaarwegende en ernstige vermoedens dat de betrokken rechter even stevig wat lijntjes had gesnoven en dacht: wat is het leven toch mooi en wat is die vrouw lelijk: die wil ik van mijn levensdagen niet meer zien… Dat mag ik zeggen want de rechter fundeerde zijn oordeel ook op ernstige vermoedens en net als hij, heb ik geen enkel bewijs dat hij cocaine verslaafd is.

Halfbakken politie-onderzoek en een rechter die zich door een maffe jury laat beinvloeden. Het wijst er allemaal op dat Belgie ook recht heeft op een eigen rechterlijke dwaling. Het erge is dat dit soort dingen steeds vaker voorkomt en…dat die criminelen van het OM als maar meer invloed krijgen. Nu willen ze meelezen met advocaten en notarissen, binnenkort komen ze op je plee kijken of je wel Edet gebruikt. Ze dwingen de politie tot tunnelvisie en resultaten en lopen zelf de kantjes eraf. Agenten moeten boetes schrijven en niet gewoon goed opletten of alles goed gaat. Rechercheurs kwekken zolang tegen een arrestant dat hij of zij uiteindelijk in wanhoop bekent en een bekentenis is genoeg en…kliklijnen stralen overal.

Lekkere samenleving…nee ik ben niet kwaad, alleeneen beetje verdrietig.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Middeleeuwer niet achterlijker dan wij

Zullen we eens ophouden met alles wast ons niet zint te verwijzen naar de Middeleeuwen, alsof dat het meest achterlijke, onzinnige en zieke tijdperk van de mensheid is geweest? Het is nog maar de vraag wie er wint: de Middeleeuwen of wij…

Vooral omdat haast niemand nog weet wanneer de Middeleeuwen precies zijn geweest, klinkt het wat bespottelijk. Om te beginnen, het was de periode tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk (400 na Christus)  tot de periode waarin ongeveer Columbus Amerika ontdekte. Hij ontdekte trouwens niet Amerika maar een eilandje op een plek waarvan iedereen dacht dat de wereld er ophield. Pas later ontdekte Amerigo Vespucci ” de nieuwe wereld”. Bijna iedereen dacht dat de wereld er op zou houden. Columbus moest daarover zelfs een rebellie aan boord van zijn schepen de kop indrukken. Maar er waren ook vele anderen.  Globaal genomen noemen we de periode tussen 500 en 1500 na Christus de Middeleeuwen. Dat is een tijdperk van maar liefst 1000 jaar en in die tijd veranderde er zeker zoveel als tussen 1000 en 2000.

In de eerste eeuwen na de ineenstorting van het Romeinse Rijk kon je nog spreken van een zekere chaos waarin de Christelijke kerk, dat geldt dus voor Europa, het enige centrale punt was. De heiligheid van de paus (Pontifex Maximus et episcopus Romae was de titel) is voortgekomen uit het feit dat hij voor velen de laastste strohalm was temidden van de elkaar beoorlogende edelen. Overigens deed de paus daar tussenbeiden lekker aan mee. De eerste wereldijke vorst die een beetje orde creeerde was Karel de Grote, een man die nooit veel dronk, slechts drie bekers wijn (van een halve liter) per dag. Onder zijn regiem kwam het uiterst milieuvriendelijke landbouwsysteem van het drieslagstelsel tot stand dat niet alleen het milieu ontzag maar ook hongersnood voorkwam. Om dat nu achterlijk te noemen, gaat mij wat ver.

In de loop van de eerste eeuwen daarna nam de geldhandel het langzaamaan over van de ruilhandel, ontstonden de eerste steden in Europa, zoals Dordrecht en Brugge , sloten steden in een groot deel van Europa een verbond, een Unie (Hanze) en kwam ene levendige handel op gang in het hele gebied tussen Palestina en Schotland. Op basis van de kennis die men over de zeevaart opdeed, baseerde Columbus zijn beroemde tocht. Lijkt me ook niet al te achterlijk.

Ondertussen groeide er een heel nieuwe verhouding tussen man en vrouw, waarbij de vrouw werd gezien als doel voor de man om naar te streven (Hoofse cultuur), kwamen sinds bijna duizend jaar de gedachten weer boven over een ronde aardbol, werd er weer scheikunde bedreven (alchemie) en ontplooiden zich democratische ideeen in de steden waarmee een graaf van Holland, zoals Floris V, terdege rekening hield. Achterlijk, och…als je ziet wat we heden ten dage met die democratie doen…  Er werden toneelstukken geschreven en de Nederlandse taal begon zich te ontwikkelen, in elk geval in de basis. Ja zelfs de eerste kiemen van de Verenigde Nederlanden werden zichtbaar.

Men bouwde met een ijzingwekkend geduld kathedralen en kerken van een immense omvang en een steeds zich wijzigende stijl, ontwikkelde het kanon (als dat al vooruitgang mag heten) en bedreef op kleine schaal sterrenkunde. Allemaal hartstikke achterlijk…hoor ik tegenwoordig.

Als je dat allemaal vergelijkt met onze eigen tijd, is er verrekte weinig reden om neerbuigend te doen over de Middeleeuwen. De capaciteit van mensen en tijden moetje altijd afmeten naar de middelen en mogelijkheden ende daarmee bereikte resultaten. Wie een Chinese Muur bouwt met hand en schop, is vaardiger dan iemand die nu een vliegveld aanlegt met behulp van alle technische middelen. En natuurlijk, de mensen waren bang voor duivel, heksen (hoewel dat veel erger werd in de zg Renaissance) en spoken. Maar ja, wij kopen massaal vaccins in voor epidemieen die niet komen.

 

Er is aan de Middeleeuwen dan ook niets achterlijks. Alleen eigen behoefte aan zelfbevestiging, gebaseerd op onzekerheid kan ons ertoe brengen er denigrerend over te spreken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Ikke zelluf doen

Onzeker en traag maar toch op het doel

In donker en kou maar vol van gevoel

Ontkiemt diep het zaadje en komt er een foetus

In vruchtbare aarde, die moet het gaan doen dus

En daar is het leven, het voorjaar is aan

Het licht en de kleuren, de liefde komt aan

Verwondeering, moeite en ook nog wat kracht

Er ontwikkelt zich spanning in zeldzame pracht

Het volle leven, ’t is zomer nu hier

Vol drukte en arbeid en heftig vertier

Met werken en rusten en zelfovertuiging

Komt er voor alles wat leeft een reusachtige buiging

Zolang duurt het niet of het sterven begint

Een tijdperk van regen en keiharde wind

De herfst maakt het leven en wereld weer los

Een droef waaiend zwaaien van het stervende bos

Maar daar ligt de winter, zo dood en zo stijf

Met schoonheid als nergens, zo staat buiten kijf

Al wroet in de aarde een zaadje vol kracht

Op weg naar een tijperk vol liefde en kracht

En heel in de verte, nog nauwelijks gehoord

Klinkt de stem van de mens, die zichzelf aanspoort

Ik doe het met handjes, los van het stuur

Helemaal zelluf, elke dag, ieder uur 🙂

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Oubollig, da’s pas oubollig

Als er een woord is waar ik een hekel aan heb, dan is het ” oubollig” . Het woord duidt meestal op en afkeurende houding ten opzichte van alles wat karakteristiek Nederlands is: tulpen, molens, klompen en kaas. Het wordt ook veelal gebruikt door mensen die denken dat de westenwind uit de VS de toekomst betekent terwijl die eigenlijk al lang is uitgeblazen. Het zijn de voorstanders van meer automatisering en vooral van veronderstelde “innovatie” die het woord oubollig in de mond nemen in plaats van pepernoten. Ik kan me echt doodergeren aan zo’n mannetje met een kaalgeschoren schedel en schaamstreek die loopt te kramen dat Nederland best iets anders kan dan kaas en klompen, bijvoorbeeld chips maken…

In plaats van de “oubolligheid”  komt dan de glanzende vernieuwing zoals het C2000 systeem voor onze hulpdiensten en niet te vergeten het OV-Chipcard, het absolute succesnummer van iedereen die zich tegen de oubolligheid keert. Binnenkort worden alle vuurtorenwachters ontslagen vanwege een fantastisch zeeverkeersleidingscentrum dat ongetwijfeld voor zoveel problemen gaat zorgen dat over vijf jaar HBO-studenten worden ingezet om als stageplaats de functie van vuurtorenwachter op zich te nemen. Als er een ding oubollig is, dan is het wel de haast panische haast waarmee Nederland denkt voorop te moeten lopen bij technische ontwikkelingen.

In geen land ter wereld wordt zo gemakkelijk een traditie overboord gezet als in Nederland, behalve dan het vooroordeel, het vooroordeel dat Nederland achterblijft bij de rest van de wereld. Allemaal angst van de kleinzielige koopmansgeest maar ja…

Neem nu Schotland waar de mensen zo gek zijn op hun “tartan” (de ruitstructuren op de kilt) dat ze het als een soort nationaal symbool op bijna alles afbeelden. Niet alleen kleding voorzien zij van tartanafbeeldingen maar ook levensmiddelen, gebouwen, bussen, treinen, tafelkleden en het zou me niets verbazen als er een moslima rondloopt met een hoofddoekje in tartan-motief. In Spanje houden mensen zelfs de meest overduidelijk afkeurenswaardige gewoonten zoals het smijten met tomaten en het hollen met stieren in de straten van Pamplona in ere. Je hoort daar niemead roepen over oubolligheid. En natuurlijk, stiertje pesten is ook niet oubollig, wel verwerpelijk. Ik lach me altijd suf als een van die hardlopers weer eens een doodloper blijkt te zijn.

In Griekenland draagt de erewacht voor het paleis historische rokjes omdat de Grieken daar trots op zijn in plaats van het oubollig te vinden. In Frankrijk lopen mensen vol trots in hun regionale kleding en maken ze er zich zelfs populair mee en in Duitsland zijn lederhosen en dirndels populairder dan ooit tevoren. Het zou toch mooi zijn als Nederlanders ook eens wat trotser op hun eigen cultuur zouden zijn. Wie de eigen cultuur afwijst, zal bang zijn voor die van anderen.

Hoe kun je buitenlanders nu vragen zich te conformeren aan jouw cultuur, als je er zelf al helemaal geen waardering voor hebt? En laten we wel wezen, het belangrijkste cultuurgoed dat we hebben, gooien we ook te grabbel. Wie let er nog op een fatsoenlijke spelling en een leesbaar stuk Nederlands? Onze journalisten haspelen alle tijden van werkwoorden naar willekeur door elkaar omdat dat nu eenmaal afspraak is. Leraren aan Pabo’s vinden een goede spelling vaak niet eens meer belangrijk en van stijl hebben ze sowieso geen kaas, o sorry: toetsenborden, gegeten.

” Oubollig”  het is een van die woorden waarmee we de Nederlander gedwongen hebben zich te vervreemden van zijn of haar eigen cultuur, een kernbegrip in de verwezing en een van de zaadjes die de PVV tot bloei heeft laten komen. En zie hoe oubollig die partij optreedt. Wat is er nu oubolliger dan het verbod op de hoofddoek? Dat is pas conservatisme tot op het bot en…het ontkent onze eigen cultuur even zo goed. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw droegen tallzoe vrouwen een hoofddoekje.

Ik wil het woord niet meer horen, behalve als aanduiding van een oliebol die ik al in september kon kopen en pas in december, zoals het hoort, ging eten. Dat is oubollig.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Babyboomer’s happinez…

Ik ben een babyboomer, een ‘ 46 -er, goed jaar maar een beetje problematisch. Mijn moeder beschikte dankzij het dansfeestje van Adolf, Hirohito, Joseph, Winston, Franklin en Benito niet over genoeg kalk in haar melk en daardoor heb ik nog altijd enigszins gekromde onderbenen die doen denken aan een spoorlijn die te lang in de hitte heeft gelegen. Voor de rest gaat alles goed.

Sinds een jaar of vier zijn onze kinderen deur uit hoewel de oudste elke dag langskomt om te eten, nee, niet om zijn overhemden te strijken. Dat doet-ie wonder-boven-wonder zelf. De jongste woont met een Baskische luchtverkeersleider, zoontje en zes paarden, twee honden en twee katten in Vilafranca del Penedes (60 km zuidwest vanBarcelona) en de middelste is getrouwd meteen Finse Russin en woont in Leiden. Best overzichtelijk allemaal. De deur uit dus. Wat we eraan overhielden waren een bejaarde hond (16) en een kater (9) en dat gezelschap hebben we aangevuld met twee jonge katten, waarvan de jongste inmiddels een week of zestien is.

Die laatste plonsde op een goeie avond midden in ons redelijk tevreden en harmonische gezinnetje en bleek vastbesloten die harmonie helemaal aan stukken te scheuren met haar nageltjes. Ze klom in onze benen, helemaal tot op onze schouders, een actie die leek op onverwachte tractaties van SM. Verder omarmt ze de cactus geregeld en nog innig ook, ze beschouwt de hordeur als klimmuur om een plekje te zoeken bij het bovenlicht en dan in een keer naar beneden te jumpen, zonder bungy en ze telt voortdurend de blaadjes van de orchideeen om uit te vinden of we nog van haar houden. Echt, we zijn UIT de kinderen.

Ja, dat wel. Onze hond is immers bejaard en de kater bevindt zich middenin zijn midlifecrisis en inderdaad, hij lijkt zich zo nu en dan af te vragen of hij een kater is of een marmot. De oudste poes is inmiddels net klaar met haar studie balletdanseres maar ja …die jongste…die is ons allemaal te erg. Hoewel, misschien zijn wij HAAR wel te erg.

Wij hebben namelijk beslist dat zij nog niet naarbuiten mag. Dat heeft iets te maken met die manier waarop ze de cactus omarmt. Wij vrezen dat ze de trucks van de wegwerkers netzo leuk vindt om mee te spelen als de pluisjes van een paardebloem. Daarom…  Aan de andere kant aarzelt onze kater tegenwoordig met binnenkomen omdat hij vreest dat hij bij binnenkomst meteen een poes in zijn gezicht krijgt. Ondertussen draalt mijn bejaarde hond, gewoon omdat hij moeite heeft om de stoep op te komen.

Kortom, ik zeul er een naar binnen, sta me schor uit te nodigen aan de ander om ook binnen te komen en zwiepzwap met een hand om het wilde ninjading binnen te houden. Eerlijk gezegd , het laat mijn bloed wel stromen en…het doet me denken aan dagen uit ene inmiddels ververleden.

En dan komt een Rotterdamse wethouder mij vertellen dat kinderen van 5 jaar een zorgplicht hebben voor hun zorgvragende ouders. Nou…bedankt! It is all babyboomers happinez!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De PVV als tijdsbeeld (6: Nu IK dus)

 

Een discussie met een PVV-er is altijd leuk, vooral als de pseudo-wetenschappelijke termen tevoorschjijn komen zoals de ” Joods-Christelijke”  cultuur. En natuurlijk kunnen de aanhangers van ome Geert daar nooit drie voorbeelden van geven. Waarom niet? Omdat de Joods-Christelijke cultuur in wetenschappelijke termen vertaald ” non-existent”  is. Ik heb de uitdrukking wel eens vertaald met de cultuur die bestaat uit het rechtlullen van een Jodenstreek in de biechtstoel. Heel fris is die opmerking niet maar ja…ze moeten me niet uitdagen. Joods-Christelijk is ook nog het Chiliastische denken, het denken aan een eeuwig heilsrijk dat over onzichtbaar lange tijd zal verschijnen. Een ding weten we zeker: zolang er nederzettingen op de Westbank worden gebouwd, zal er geen sprake van zijn. En ja, deze denkwijze heeft inderdaad ons denken enigszins beinvloed: regeren is vooruitzien (zelfs als je daar niets ziet).

Maar het is natuurlijk te gemakkelijk om alles zo maar af te gaan zitten katten. Eerlijk gezegd ben ik het met veel kritiek van brede lagen van de bevolking wel eens. Rond immi- en integratie zijn veel denkfouten gemaakt, op het fundament van de ” maakbaarheid van de samenleving”.  Dat is de gedachte dat mensen zich wel gaan gedragen zoals je graag wilt, als je ze er maar toe brengt. Daar klopt natuurlijk niets van.

Denkfouten zijn er vele gemaakt op het gebeid van ” regeren is vooruitzien”..  Voor veel bestuurders houdt dat in dat ze vooral bezig zijn maatregelen te nemen voor Nederland in de toekomst terwijl ze die toekomst helemaal niet kennen. Bovendien zijn komende generaties heel goed in staat zelf hun boontjes te doppen. Nee, vooruitzien betekent ook vooral dat je door hebt welke gevolgen je daden en beslissingen zullen hebben.  Zo zou je, al vooruitziend, kunnen bedenken wat voor gevolgen het heeft om overal en altijd aan de ” verbeteringen”  aan de infrastructuur te werken terwijl iedereen zich staat op te vreten in de file. Ook dat is vooruitzien, meer in de geest van de mensen dan in de tijd, dat wel..

Ik heb ellende gezien, ontvolkte wijken, verpauperde buurten, wijken waar al generaties lang werkloosheid de NORM uitmaakte en de beoefenaars van die norm heb ik ook bezocht en ik was bijna de enige….juist hier zou je toch de rooien hebben verwacht, de linkse kerk of hoe ze anders worden genoemd door hun tegenstanders. Maar nee…de enige die er nog wel eens kwam met gevaar voor eigenleven, was een heilssoldaat. De maatschappijkritiek van de rechtse kerk komt mij niet vreemd voor en ook niet onbegrijpelijk.

En toch klopt ze niet…ze klopt niet omdat ze aan het verkeerde eind van het touw is begonnen. Ze zoekt en zocht de oorzaak van de problemen in immigratie en integratie. Daar ligt ene flink stuk kletskoek. Het eigen verlangen, de diepe behoefte naar koestering en warmte in eigen schoot (zie deel 2 van deze serie over de dooier), die liet de rechtse kerk buiten beschouwing en toch draait het daarom.

De rechtse kerk ging daarbij alle perken te buiten. Ze wees niet het eigen verlangen maar de behoeften van anderen aan als de oorzaak van eigen ellende. Daarmee paradeerde ze, ze trompetterde het rond en kreeg zelfs sommige immigranten zo gek om aan die parade mee te doen (Hirsi Ali).  Maar het is een schande want ze had moeten zeggen: geef ons onze eigen buurt terug en onze gezelligheid en zorg voor elkaar…en laat die anderen, laat die ook hun eigen buurt en zorg hebben.”  Dan waren er ook geen tegenstrijdige opmerkingen nodig geweest als ” die allochtonen moeten eens gaan werken”  en ” die allochtonen pikken onze banen in”.  Alleen al daaruit blikjk de waanzin van de ” gedachten”.

Nee, ome Geert heeft de gemakkelijke,populistische weg gekozen en…daarmee opnieuw niet de echte problemen van de samenleving benoemd. Hij benoemde de immigratie terwijl hij had moeten spreken over de inbreuk op gezinsverbanden en sociale structuren. Dan had hij misschien zelfs nog wel een keer mijn stem kunnen krijgen. Nu heeft hij zich over de ruggen van tallozen die zich serieus zorgen maken over hun situatie, zelf verrijkt. Verrijkt in populistisch politiek opzicht dan. Ome Geert is een doodgewone man van de oude politiek die vooral voor zichzelf zit te pielen. Meer niet. Zou Koppejan dat hebben bedoeld met zijn ” ontmaskering”?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com