Zo zie ik mijn uitvaart

Vanmorgen op de begraafplaats moest ik denken

Welke vriendschap kan deze ijzige grond mij schenken

Liever vertrek ik na mijn allerlaatste uur

In een laaiend en een al verzengend vuur

Waarna ik in een pot triomflijk op de schouw

Nog zeggen kan “mijn lief, ik blijf bij jou”

In  warmte kom ik na wat ik heb  gezworen

Beter dan eenzaam ingevroren.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Onze identiteit is glashelder

Gisterochtend zag ik op Net 1 een interview met auteur van der Vorst van het boek “Hoop”. Het werd in  de loop van zijn betoog steeds duidelijker dat wij niet zonder hoop kunnen maar dat we er ook geen geduld meer voor hebben. Hoop zonder geduld is behoeftenbevrediging en die draait maar al te vaak uit op zelfbevrediging.

Gisteravond had ik een gesprek met een aantal mensen die zich langzaamaan hebben bekeerd tot de standpunten van Geert Wilders. Eén van hun meest opvallende standpunten luidde ongeveer als volgt: als mijn vrouw in Saoedi-Arabië verplicht is een hoofddoek te dragen, dan verplicht ik moslims in Nederland om bier te drinken en varkensvlees te eten.” Zij beklaagden zich erover dat een steeds groter deel van onze cultuur en identiteit opzij wordt geschoven om de nieuwe medelanders het naar het zin te maken.

En inderdaad, ik gruw van het Amsterdamse gesjoemel met het kruis op de mijter van Sinterklaas. Ik walg van de weigering van Hogeschool Haaglanden om een kerstboom te plaatsen, ik zet vraagtekens bij het exclusieve gebruik van halalvlees tijden het kerstmaal op school en ik verfoei het verbod op woorden als negerzoen. Ja, inderdaad, er zijn momenten waarop de Nederlandse cultuur te grabbel wordt gegooid of erger: voor gek wordt gezet.

Ik gruw ook van termen als “islamisering van de samenleving” want daarvan merk ik helemaal niets. Dat de samenlevin g invloeden ondergaat van de Islam is natuurlijk wel waar. het is niet anders mogelijk met zo’n groot aantal moslims in  ons land. Dat het bedreigend of lastig is, ervaar ik niet. Aan één  kant ligt daarin nu juist de kracht van onze cultuur en identiteit. De Nederlandse cultuur is er één die gedrag en opvattingen uit den vreemde accepteert, aanvaardt en…uiteindelijk in de armen sluit. Die glasheldere  basishouding is de Nederlandse cultuur in de eerste plaats.

Daarbij past niet de gedachte dat wij ons zouden moeten richten naar beleid en cultuur van andere landen. Als andere landen intolerant zijn ten opzichte van vreemde culturen, is dat voor ons geen reden om óók intolerant te worden. Dergelijk gedrag zou tot een stilzwijgende inmenging van  vreemde naties in binnenlandse aangelegenheden leiden. Het beleid van  andere culturen zou immers onze wetgeving en cultuur op een fundamentele wijze beïnvloeden.  Als dat gaat gebeuren, kun  je zeggen dat onze cultuur wordt overheerst door vreemde culturen.

De opstelling van de PVV is dan ook niet bevorderend voor een handhaven en versterken van onze cultuur. Integendeel, ze verzwakt de mogelijkheden daartoe. Door voortdurend te hameren op aanpassing straalt ze een dreiging uit die misstaat bij het wezenskenmerk van onze cultuur: vrijheid van menszijn. Ze houdt zich bezig met politieke zelfbevrediging en verwezenlijking van vrijheden voor haar eigen groep. Andere groepen keren zich daartegen en daardoor groeit de onrust. En onrust leidt tot wanhoop, niet tot hoop. Door wanhoop ziet niemand meer het maatschappelijk verdwijnpunt, de allesbepalende dimensie.

De overheid kan de negatieve spriaal waarvan de PVV de belangrijkste vertegenwoordiger is, ombuigen. Dat kan ze doen door rust te brengen in de samenleving. Niet integratie maar “rust in de samenleving” zou haar belangrijkste speerpunt moeten zijn.  Rust leidt tot vertrouwen en vertrouwen geeft hoop. Wie hoop heeft, vindt de kracht om zichzelf te ontwikkelen en de integratie zal daarin een  element zijn. 

Die rust is heel goed teweeg te brengen door allereerst als politicus niet meer te regeren op iedere hype in de media. Het argument “De mensen willen dat van ons”  is je reinste kletskoek. Ze willen communiceren met politici en bestuurders. Dat is iets anders dan dat ze uitzien naar hysterische meehuilerij van de wolven in het bos. 

Rust kun  je ook stimuleren door te letten op goede kansen in de arbeidsmarkt voor iedereen. Niet door zogenaamde positieve discriminatie en quota want die leiden alleen maar tot nieuwe groepen die zich achtergesteld gaan voelen. Het scheppen van de juiste voorwaarden om die kansen te bieden.  Daarnaast is het mogelijk omn rust te creëren voor iedereen door de ruimte te bieden de eigen cultuur te beleven. Dat doe je niet door beperkingen op te leggen of kunstmatige constructies , zoals een gemeenetwapen op de mijter van St. Nicolaas. Je bereikt het door steun te bieden aan de beleving van eigen cultuur in eigen kring.

Het zal duidelijk zijn dat de PVV in géén van de drie genoemde punten een rol kan spelen. De partij leeft bij de gratie van  het kweken van onrust en stokerij. Nederland heeft een regering nodig die de glasheldere indentiteit van ons land doorziet.  Een sterke man…dat is goed…als hij zijn kracht vindt in zijn visie en wat mij betreft mag die sterke man best een vrouw zijn. 

Tot sterkte,

‘Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

http://www.pvv.nl

http://www.kabinet.nl

http://www.managementscope.nl/…/400-peter-elverding-rijnlands-model

Zenden en ontvangen

Gisteren had ik met iemand op twitter een alleraardigst gesprekje over de vraag waarom politici zo weinig twitteren. Zij was van mening dat het kwam doordat politici weliswaar enigszins getraind zijn in het zenden maar heel slecht kunnen ontvangen. Twitter is bij uitstek een systeem waarbij het juiste zenden en het goed ontvangen bij elkaar horen. Wat dat betreft lijkt twitter van alle social networks het meeste op een gewoon  gesprek.

Met dat slechte ontvangen ben ik het wel eens en helaas moet ik zeggen dat er aan het zenden ook nog al eens iets ontbreekt. Bij het uitzenden van een  boodschap gaat het om duidelijkheid en begrijpelijkheid. De boodschap moet antwoorden geven en niet meer dan een paar vragen oproepen. Bij het ontvangen gaat het om de vaardigheid om verbanden te zien.  Daaraan ontbreekt het nog al eens bij politici. Veelal zitten zij met een pakket braaf uit het hoofd geleerde stellingen die zijn opgenomen in een partijpogramma.

Het gaat er dan om die stellingen zo vaak en zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen, iets wat lang niet altijd lukt: gehakkel, onsamenhangend gepraat  onzekerheid, teveel “met de haren erbij sleperij” etc. En ook kletskoek. Wat te denken  van een Mirjam Sterk die roept dat kerstbomen zo verschikkelijk heidens zijn. Zit er, buiten de SGP, iemand in Nederland op dat soort opvattingen te wachten? Wie bedenkt de onzin om het bisschoppelijk kruis van St. Nicolaas te vervangen door het Amsterdamse stadswapen? Was er een klacht ingediend over dat kruis? Misschien wel maar is dat voldoende reden voor zo’n bespottelijke ingreep? Wie ergerde zich dagelijks aan de uitdrukking “negerzoen”? Natuurlijk, een smaldeel, maar dat was dan ook wel heel smal. Voor het ontvangen is nog meer nodig.

Nog niet zolang geleden wees ik een politicus erop dat hij er goed aan zou doen wat meer weblogs te volgen van  jongeren of inwoners van de stad. Zijn antwoord was “Daar vind je toch alleen maar kreten, daarop kan ik geen beleid bouwen”.  Dat is volgens mij nog maar helemaal de vraag. Wie kreten ziet als loshangende uitingen van, merendeels, ongenoegen heeft een probleem. Beter zou het zijn eens een lijst van kreten op te stellen.

Met zo’n lijst in de hand, is het mogelijk tot een aantal grootste , gemene delers of resultanten te komen. Dan blijken die kreten niet zo onsamenhangend te zijn maar vooral een ongelukkige of onvaardige uitdrukking van gezichtspunten. Het zou heel goed zijn  als politici die eens naast hun uitgangspunten en stellingen legden. Dan zouden ze vermoedelijk beter aansluiten bij het referentiekader van het kiezerspubliek. Dan kan  de uitgezonden boodschap beter beklijven en op begrip rekenen. Een partijprogramma mag en kan niet meer zijn dan een toetsingsmechanisme, de echte boodschap moet onmiddellijk aansluiten bij gevoelens en ideeën die onder “de burgers” leven.  

En terwijl ik dit artikel schrijf, ben ik in  gesprek met een mevrouw die het even heel moeilijk heeft. En ik probeer haar te begrijpen en te helpen…allemaal via 140 tekens per boodschap. Heus het kan. Beetje goed koersen met zenden en ontvangen!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.viceversavakblad.nl › RubriekenDe Opleiding

www.volkskrant.nl/…/De_boodschap_doet_er_wel_degelijk_toe

www.kennislink.nl/…/grove-taal-politici-werkt-averechts

www.let.vu.nl/nl/Images/stijl%20in%20de%20politiek_tcm10-114672.pd

 

Domme opmerkingen maken

Afgelopen week ben ik op bezoek geweest bij mijn eerste kleinzoon. Hij woont in Spanje en draagt de prachtige naam “Asier” dat Baskisch is voor “Begin van”. Nopu dat belooft nog wat. Om die b elofte maar meteen waar te maken  heb ik de afgelopen dagen geprobeerd hem  “sleutelhanger ” te laten zeggen en toen dat niet snel genoeg lukte probeerde ik “belastingparadijs”.  Twee woorden die toch tot de populairste behoren in de Nederlandse taal. het leek mij prachtig als de jongen die woorden zou kunnen  zeggen voordat “mama” aan bod kwam. Helaas, het is mij niet gelukt.

Met die constatering voel ik me in de schoenen staan van de zoegnnaamde spindoctors die proberen politici bij te brengen welke woordjes ze wel en welke ze niet los mogen laten en vooral op welk moment dat kan. Over het algemeen zijn spindoctors, zoal Jack de vries bij Jan Peter, niet zo succesvol en ik weet nu hoe dat komt. Politici zijn meestal voor die mate van inzicht en begrip niet rijp. Je krijgt het dan nooit voor elkaar om zo’n man of vrouw op het juiste moment de juiste woorden te laten gebruiken. Ik troost me er maar mee.

Om politici te helpen bij een publieksgericht optreden heb ik het bureau Charpagne opgericht dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. Toch schuilt er voortdurend een addertje onder het rgas

Een aantal politici kwam tijdens geprekken ov er de mogelijkheden v an mijn bureau erop dat binnen hun partij ook wel mensen zijn die kennis hebben van presentatie en teksten en speeches. Dat is ongetwijfeld het geval maar de grote vraag blijft of deze partijleden, die natuurlijk gratis werken, ook onafhankelijk en echt kritisch zijn. Kortom, goedwillende partijleden gratis inschakelen om de publieksgerichte werkwijze bij politici aan te brengen lijkt mij hooguit een  laatste redmiddel.

Nu ben ik altijd bereid om discussie aan te gaan over dit soort stellingen. Erger wordt het als politici regelrecht stomme opmerkingen gaan maken. Zo was er vandaag Mirjam Sterk van het CDA die de kerstboom kwalificeerde als het meest heidense object van dit seizoen.

Nog afgezien van de vraag of haar opmerking op waarheid berust, is ze ook volslagen zinloos en getuigt ze van  een kortzichtige domheid zonder weerga. Je vraagt je bij het horen van zoiets ook af in welke tijd we leven. Het is nu juist een jaar of vijftig geleden dat de kerstboom in de meeste kerken is geaccepteerd. Gaan we daar n u weer van wafwijken alleen omdat de al even domme directie van Hogeschool Haaglanden heeft besloten geen kerstbomen  toe te laten? Vanwege het overwegend westerse karakter ervan? En wat zou dat? Leiden de allochtone zieltjes schade als ze  naar een kerstboom moeten kijken? Ach gut… Wat een samkeloos gelul in de geest van het Amsterdamse gemeenetwqapen op St. N icolaasmijter. Integratie gaat echt niet sneller als we onze eigen cultuur inleveren hoor. En de dames en heren die zoiets besluiten hebben haast zondeer uitzondering een academische graad. Mijn God!

 De oorzaak van al deze domheid ligt hem misschien  wel in de onzin nige hanteruign  van Geert Wilders van het begrip Joods-Christelijk. Hij suggereert daarmee dat we in West-Europa een Joods-Christelijke cultuur hebben. Niets is minder waar. onze cultuur is veel ouder dan het Christelijke en minstens zo oud als de Joodse. Keltisch, Gothisch, Germaans, Romaans en Slavisch, het loopt allemaal door elkaar en helemaal “on top” ligt daar een flinterdunne christelijke laag. Heiden s tot op het bod, dat is onze cultuur. De christenen mogen blij zijn dat er ook nog iets van hun normen en waarden wordt beoefend in onze samenleving.

En waar slaat al deze onzin op? Gaan we lekker fundamentalistisch lopen doen om een dam op te werpen tegen de Islamisering of zo? In CDA kringen wordt er inderdaad nog al tweeslachtig gedacht ov er de Islam. Aan de ene kant is men blij dat er een religieuze impuls op gang is. Aan de andere kant gaat het daarbij toch om iets dat niet als “het ware geloof ” gezien kan worden. Lastig ja.

Jammer dat politici in elk geval nog niet de rijpheid hebben behaald  om op een verstandige manier te praten over structuren en ontwikkelingen  die onze samenleving dragen. Wie zich al intolerant gedraagt tegenover het Europese “heidendom”, zal ook al gauw bereid zijn om dat tegenover andere godsdiensten te doen, zou ik vrezen. Jammer genoeg gaan we onze samenleving niet verbeteren door domme opmerkingen te maken en nog minder door domme dingen te doen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.stemderbomen.nl/pages/mainpages/kerstboom.htm

www.ermas.punt.nl/index.php?r=1&id…tbl

www.dewegwijzer.net/antwoordbestand/kerstboom.pdf

www.bbrussen.nl/…/haagse-hogeschool-verbiedt-kerstboom-wegens-te-westers

/