Liegende politici, scheldende burgers en de wildspraak

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is een aloud spreekwoord dat nog steeds geldt. Gisteren toonde Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert zich bereid om met een haar onbekende burger van dit land een gesprek te hebben over “vertrouwen”. Vertrouwen, dat is waar het aan ontbreekt in  de politiek maar vooral in de samenleving. De oorzaken daarvan zijn velerlei maar interessanter is de vraag hoe je het vertrouwen terugwint. En…laat ik het maar meteen zeggen: vergeet in eerste instantie de digitaliteit als oplossing want dat is ze niet of nauwelijks. Vertrouwen heeft te maken met intermenselijke verhoudingen en niet met hulpstukken.

Toch eerst maar eens een rondje oorzaken. Waar komt dat wantrouwen vandaan? Het is nauwelijks een vraag want het antwoord is al bij herhalin g gegeven. Individualisering en ontzuiling hebben ervoor gezorgd dat het wantrouwen dat eerst tussen de zuilen bestond, is overgeslagen op de individuen. Niet meer de andere geloofsgemeenschap maar doodeenvoudig de buurman is niet-vertrouwenswaardig geworden. Daarin gaqat ook niets veranderen want zoals zuilen in het verleden langs elkaar heenleefden, zo leven we nu langs de buurman en buurvrouw heen. Veelal weten we niet eens hoe de familie “nextdoor” heet. De overheid, tussen haakjes, versterkt dat wantrouwen door anoniem aangifte doen van sociale fraude of belastingfraude mogelijk te maken, regelrecht overgenomen uit de DDR. Ik kom erop terug. Andere oorzaken zijn bestuurders en politici die op hun eigen heil uit zijn, bevordering van ongebreideld materialisme, teveel benadrukken van het behalen van grootse prestaties in de maatschappij en angstzaaierij. Mensen zijn elkaar als concurrent gaan zien en angst kan nooit een basis zijn voor vertrouwen. Wel voor overgave.

Politici en bestuurders hebben een bijzondere taak in dit geheel. Zij hebben zich aan de samenleving gepresenteerd aan de “burger” als degenen die de weg naar de oplossing weten. Maar is dat ook echt zo? Steeds meer blijken bestuurders zelf slachtoffer te zijn van de vermaterialiseerde en geïndividualiseerde samenleving. Zij frauderen door geld achterover te drukken, informatie achter te houden, elkaar baantjes toe te schuiven, opdrachten te verstrekken aan vriendjes en ga zo maar door. Doen ze dat allemaal? Nee, het is een minderheid maar het komt wel te vaak voor.

Daar komt bij dat politici en bestuurders voor een groot deel een academische opleiding hebben. Dat heeft hen geleerd een bepaald jargon te gebruiken en te spreken in getallen en statistieken die de gemiddelde burger niet kan controleren. Dat schept politieke bandeloosheid, ik bedoel, de band ontbreekt.

En dan zijn er de leugens. In de eerste plaats is er de leugen van de kloof tusen burger en bestuur. Die is niet groter dan in het verleden. integendeel, ze is smaller egworden maar niet op de manier die politici willen. Politici en bestuurders worden meer, vaker en directer door burgers benaderd. Dat gaat niet altijd op een  toon die de politici en bestuurders bevalt. Ze staan daarin niet alleen want scheldende en verdachtmakende burgers bevallen mij ook niet maar…die bestuurders en politici hebben het wel aan zichzelf te danken.

Ze hebben, dat is de tweede leugen, burgers verteld dat ze mondig zijn. Kortgeleden nog hoorde ik een politicus beweren dat burgers hun rechten heel goed kennen. Ik merk daar persoonlijk nooit iets van. Ze weten niet hoe, wanneer en waarom ze mogen inspreken en beginnen meestal al op voorhand te schelden  en te beschuldigen. Daarij heb ik altijd last van plaatsvervangende schaamte. Ik maak inspraakbijeenkomsten mee waarbij “leugen” en “omkoperij” de meest gebruikte woorden of begrippen zijn. Dat stoort me en ik weet niet goed wat ik ermee moet.

Liegende politici bestaan on getwijfeld maar burgers zien veel uitspraken van politici ook aan voor leugens. in werkelijkheid gaat het vaak om aanpassingen en bijstellingen terwille van een compromis. Soms ook krijgt een burger doodeenvoudig zijn of haar zin niet en wat is er dan gemakkelijker dan te stellen  dat de bestuurder “liegt”? l

De laatste oorzaak die ik wil noemen is daarom de “onduidelijkheid”. Politici en bestuurders hebben zichzelf verdacht gemaakt door onduidelijk te zijn en teveel bereid te zijn compromissen te sluiten. De reden daarvoor is het behalen van een glanzende politieke carrière. Dat sluit weer aan op de prestatiemaatschappij en de individuele concurrentiepositie waar ik het over had. Politici en bestuurders ontkomen daar niet aan. Ze zijn er niet immuun voor.

In het verleden traden bestuurders af als er doorwrochte kritiek op hun werk was. Nu is het al zover dat zelfs het parlement bang is voor een kabinetscrisis. In plaats daarvan komen er slappe excuses en daarmee nemen de parlementariërs genoegen. Voor de “gemiddelde burger” is dat politieke fraude en kiezersbedrog. En eigenlijk is het dat ook. Politici die willen dat burgers hun “eigen verantwoordelijkheid”  nemen, behoren dat zelf ook te doen. Klaarblijkelijk is dat een probleem.

Duidelijke politieke standpunten, duidelijke breukpunten en die ook waarmaken. Dat schept vertrouwen. Jammer genoeg zijn we veel van dat vertrouwen kwijt. Mij lijkt dat de overheid een eerste verantwoordelijkheid heeft op dat gebied. Hoe kom je uit die vicieuze cirkel, die neergaande spiraal van wantrouwen. Om te beginnen zou ik zeggen: laat de overheid eens rust scheppen. Rust scheppen, dat kan gebeuren door niet meer in te gaan op elke hype. Politici hebben werk genoeg te doen zonder wetgeving te maken  die voortkomt uit het eerstvolgende schandaal. Daarvoor is dan wel een heldere maatschappijvisie nodig. Zonder zo’n visie zou je als politicus kunnen  gaan denken  dat de wereld klaar is.

Visie, duidelijkheid, konsekwenties trekken en overzicht hebben, dat wekt vertrouwen en…vertrouwen geven. Het leven is een samenspel van geven en nemen. Wie vertrouwen wil krijgen, moet vertrouwen geven en een positieve blik hebben op de toekomst. Voor dat geven en nemen moeten we elkaar goed kennen en niet als concurrent zien. De cirkel is bijna rond. Maar…begin eens met die rust. Rust uitstralen  is een middel om gezag te kijgen  en gezag wekt vertrouwen. Ik zeg: DOEN!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.debaak.nl/opleiding/open/workshops/vertrouwen?gclid=CO79n5yho54CFUeK3godqS-ykg

www.xs4all.nl/~hamerlin/afstand_houden.htm

www.vertrouwen.org

www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

De onrendabelen en de volkspartij

Schrik, argwaan, boosheid en verdachtmakingen passeerden gisteren de revue nadat een hele reeks van mensen de reportage “De Onrendabelen” van Marcel van Dam hadden gezien.  En natuurlijk, er vallen twee criteria te beoordelen bij het aanschouwen van zoveel mistroostigheid. Je kijkt of alleen naar de reportage op zich, of je let vooral op het gegeven. Nou ja, je kunt ook proberen het allebei te doen maar dat valt niet mee. Uit de commentaren die ik gisteren oner ogen kreeg, bleek dat de meesten vooral naar de reportage als product hadden gekeken. Ze vonden haar “onbegrijpelijk”. Misschien was ze dat ook wel voor degenen die zich nog nooit in het onderwerp hadden verdiept: Dat is dan een gemiste kans want juist voor hen was de reportage bedoeld.

Vrijdagmiddag interviewde ik een jeugdpsychiater en uit zijn verhaal bleek maar weer eens hoe beperkt de “keuzen” zijn die mensen in hun leven maken. Ze zijn grotendeels afhankelijk en gevoed door opvoeding, omgeving, aanleg en de dosis geluk die op het pad komt. Geen vrije keuze dus? Nou, in elk geval veel minder dan sommigen aannemen. Wie denkt dat een arme sloeber heeft gekozen voor het bestaan als een arme sloeber, bevindt zich op een dwaalspoor. Ook arme sloebers zouden graag willen dat het anders was. Hun probleem is dat zij geen kansen of mogelijkheden zien of hebben om aan hun situatie iets te veranderen. Niet vanuit zichzelf.

Eéns in de zoveel tijd komt er een beweging op gang die voor deze “zwakken” in de samenleving op wil komen. Begrijp me goed, zij zijn  niet zwak omdat ze arm of ziek zijn. Ze zijn zwak omdat ze hun eigen talenten niet onderkennen. Als ze dat wel zouden  doen, zouden ze veel minder arm en misschien zelfs ziek zijn. Een maatschappelijke beweging die de “sloebers” in de samenleving uit de goot wil trekken. Daar gloort hoop! En ja, de leiding van zo’n beweging is altijd in handen van mensen die zelf niet tot de “” sloebers” behoren. Sloebers kunnen geen  beweging organiseren en op gang brengen. Als ze dat zouden kunnen, zouden ze geen sloeber zijn.

Er zijn  er vele geweest. Eeuwen geleden waren het de Christenen die vooral hoop brachten onder de sloebers van de samenleving. Later kwamen de boerenopstanden en nog later de liberalen. Die laatsten waren weliswaar geen sloebers maar wel mensen zon der macht en invloed. Nog later kwamen de socialisten. Zij brachten werkelijk een massale sloeberbeweging op gang. De aanhang van de socialisten was enorm. De gebruikte symbolen zoals rode vlaggen en strijdliederen die de doelstellingen in oneliners verwoordden, verrichtten daarbij goede diensten. En  toen…

Toen kwam de dag dat de socialisten plaats konden nemen in de regering. De dag van het allerlaatste lijden leek voor het proletariaat aangebroken. De werkelijkheid was anders. Natuurlijk, de socialisten voerden veel wetgeving in, die voor de allerminstbedeelden in de samenleving gunstig waren. dat kan niemand ontkennen maar…de onvermijdelijkheid sloeg toe. Wie wetten maakt, bouwt ook muren en barrières. Wetten houden immers altijd voorwaarden in en alleen degenen die daaraan voldoen, kunnen profijt hebben bij die voorwaarden.  In Nederland komt wetgeving bovendien altijd tot stand onder druk van compromissen en zo groeit een systeem dat de oorspronkelijke aanhang van de volkspartij steeds meer uitsluit. Kiezers spreken dan van leugens maar daarvan is geen sprake. Het gaat niet om leugens, het gaat om praktische oplossingen die wel eens in het nadeel zijn van de achterban van een partij. De achterban van de volkspartij bestaat uiteindelijk alleen nog maar uit mensen die zich die wetten en regels kunnen permitteren.

Volksbewegingen hebben het op die manier onvermijdelijk in zich om zich van de eigen achterban te vervreemden. De onrendabele achterban zal zich te allen tijde blijven verzetten tegen wetten en regels. Ze belemmeren voor hen de weg naar boven. Het alternatief  voor een volkspartij is: permanente keuze voor de oppositie. Ook dat zal niet helpen want de oppositie bereikt nooit iets en ook daarmee nemen de onrendabelen geen genoegen. Ze gaan dan op zoek naar iets anders.

Ja, naar mijn mening is er nog een derde weg: dat is de werkelijke emancipatie tot standbrengen. Mensen leren nadenken over zichzelf, samenleving en de beperkte mogelijkheden die bestuur en politiek hebben. Misschien dat een volgende volkspartij daaraan eens aandacht zou kunnen geven.

Het zou best waar kunnen zijn  dat de PVV op dit moment de “echte” volkspartij is. Maar ook zij zal dezelfde route beschrijven. In het beste geval, voor de partij, beleeft ze een periode van euforie en regeren. Daarna zal ook zij ten onder gaan omdat ook zij uiteindelijk de onrendabelen in de kou laat staan. Dat was denk ik de boodschap van de reportage: we laten met z’n allen een groep met zeer beperkte mogelijkheden in de kou staan. Over de kwaliteit van  de reportage op zich, wil ik het hier niet hebben. Die doet niet ter zake, zeker niet als je sloeber bent.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

  Service

http://news.google.nl/news?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL333&q=Onrendabelen&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&ei=5gwJS8euNMHW-Qa_uvXFDQ&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CAwQsQQwAA

http://zappen.blog.nl/vara/2009/11/20/marcel-van-dam-geeft-de-onrendabelen-een-gezicht

http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/i/3872/t/marcel_van_dam_en_de_oude_socialisten_over_de_toekomst_van_de_sociaal_democratie

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=b92b8vkh

Je hoeft geen moslim te zijn om een achterlijke cultuur te hebben

Vanmorgen ontdekte ik dat de PVV er voorstander van is om de abortus uit het basispakket van de ziekteverzekering te halen. Nu kun je bij die kopvoddenspinsels alles verwachten maar niet lang erna merkte ik dat anderen, zoals de journalist @fverhoef  het daar wel mee eens waren. Toen brak mijn klomp. Die man die de mond vol heeft over vrijheid van meningsuiting, wil die vrijheid vooral beperken tot meningsuiting.

Het was niet de eerste keer in de afgelopen tijd dat ik openlijke vrouwonvriendelijkheid tegenkwam bij vooraanstaande elementen in de samenleving. Dinsdag nog meende een Spaanse opperjurist dat vrouwen door de wijze waarop zij buiten liepen, verkrachters uitlokten. Zoiets is natuurlijk te bespottelijk voor woorden want in beginsel moeten mannen weten dat zij zich te beheersen hebben. En natuurlijk, het risico dat er een psychopaat tussen loopt, bestaat altijd.

Ik vind dat soort gedachten, bij journalist of jurist doodeenvoudig krankzinnig. Soms verlang ik terug naar de tijden van Pim Fortuyn die de Islam een achterlijke culttuur noemde. Nu verlang ik bij het zien van Geert Wilders alijd terug naar de wederverschijning van Pim Fortuyn die in elk geval over humor beschikte, iets waarvan Geert geen kaas gegeten schijnt te hebben. Dan zou ik hem graag eens even deze voorbeelden voorhouden. Nee, je hoeft echt geen moslim te zijn om een achterlijke cultuur te hebben.

Vandaag gebeurde er nog iets dat mij deed denken aan een achterlijke cultuur. Men besloot in Amsterdam dat het kruis op de mijter van St. Nicolaas zou moeten vervangen door het stadswapen. Om de Sint een Sint te laten zijn van alle kinderen. Met het katholieke kruis op zijn mijter zou hij dat niet kunnen zijn! Het is diep, diep , héél diep bedroevend. Kwetsend ook, ja inderdaad, ik voel mij gekwetst. Gekwetst door de miskenning van mijn cultuur en door de domheid van degenen die zoiets bedenken. Dat IQ kan echt niet hoger zijn dan 65. En aangezien deze “visie” wel weer zal zijn gevormd door een projectgroep, moet je die 65 uitsmeren over het aantal leden daarvan.

Ik kreeg acute COPD toen ik het verhaal aanhoorde en er kwam een vreemde kleur op mijn wangen. ik geloof dat het blauw was. Uitgerekend Sint Nicolaas, het belangrijkste, algemeen gedeelde jaarfeest in ons land wordt bezoedeld met de ideologie van de meest verknipte geesten. Het verwijderen van het bisschopskruis op die mijter heeft met multiculti of integratie niets te maken maar wel met een bewuste poging volkswoede op te wekken.

Natuurlijk, er zijn tal van mensen die zullen zeggen dat het om een kleinigheid gaat. Eigenlijk ben ik het daar nog mee eens ook en toch…zo’n  besluit getuigt van een gebrek aan respect aan voor stukjes wezenlijke, Nederlandse cultuur. Dat gebrek aan respect is ook een gebrek aan  respect voor duizenden mensen die waarde hechten aan de “nederlandse identiteit”. Want ja, Sinterklaasavond is een  kenmerk van de Nederlandse identiteit.

Ik ben opgevoed in respect voor sarongs, tulbanden, hoofddoeken, iglo’s, schaamdoeken, naaktlopende stammen en noem maar op. Nu blijkt dat sommigen menen de integratie niet beter menen te kunnen dienen dan het vermorzelen van die kleine dingetjes die mij tot Nederlander maken. Eerst gingen de negerzoenen en de Jodenkoeken en nu is het de mijter van St. Nicolaas. Jarenlang zijn de klompen en molens en tulpen  belachelijk gemaakt en niemand weet precies waarom. Er is een tijd sprake van geweest dat de zwarte Pieten “wit” moesten worden. Met integratie heeft het allemaal niets te maken. Wel met een leeghoofdige gebrek aan respect en gevoel. Wie zo met zijn cultuur omgaat, verdient geen cultuur. Wie zo met cultuur omgaat mag nooit meer zeggen dat andermans cultuur achterlijk is. Dat mocht trouwens toch al niet. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://news.google.nl/news?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL333&q=Mijter+zonder+kruis&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&ei=nP8ES52JDtPh-QbAw_HVDQ&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBAQsQQwAA

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5352727/__Ergernis_over_multicultimijter__.html?p=13,2

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BL2I5VAV

Carnaval des animaux

Elf november is de dag, dat ik mijn lichtje, dat ik mijn lichtje, elf november is de dag dat ik mijn lichtje over alles schijnen laten mag.

Nou, het was me het weekje wel weer, o jee, we zijn nog maar halverwege. Eerst Herman van Veen en het duizendkoppige monster van de haatmail, toen weer JPB die z’n doofpot maar weer eens tevoorschijn  trok en gisteren dreigde de PvdA van politieke partij te veranderen in een wandelvereniging. 

Marcouch kom geen lijsttrekker worden omdat hij “te uitgesproken” was. Wie heeft er ooit zoiets geks gehoord? Een politicus die er geen meningen op na mag houden? Het zou de dames en heren van de partijbesturen binnen de PvdA nu toch duidelijk moeten zijn dat er met gezichtsloosheid niets te winnen valt. Wie denkt dat gezichtsloze bestuurders het beste “de boel bij elkaar kunnen houden” heeft geen mensenkennis. Wie dat denkt, is zelf uitgesproken.

Daar komt bij  dat je wel gek zou zijn als je binnen de PvdA ooit nog je nek ergens voor uitstak. Op het moment supreme weet je zeker dat je kop wordt afgehakt. Ik zou dat afdelingsbestuur met ingang  van gisteren naar huis geschopt hebben om te gaan werken  als jongerenwerker in Amsterdam Zuid-West.

Uitgesproken ideeën van een politicus. Misschien  gaat de PvdA nog eens het volk aanspreken. Daar moet je natuurlijk wel tegen waken! Liever laat je jezelf in een verdomhoekje trappen om later te zeggen dat je het allemaal zo goed bedoeld had. Misschien, je kunt er een eind mee komen, vooral als je je haar laat blonderen.

Uitgesproken ideeën voor politici. Nou, we zijn er niet allemaal vies van. Minister Verhagen ontvangt vandaag iemand met uitsgeproken ideeën. Zijn collega Liebermann van Israël doet in  dat opzicht Marcouch ineenkrimpen tot een klein jongetje in korte broek. Liebermann wil Palestijnen verdrinken in de Dode Zee en atoombommen gooien op de Gazastrook.

Minister Verhagen meent dat hij Liebermann moet ontvangen omdat Israël een land is waarmee Nederland normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Ja, zo kan onze opperdiplomaat alles wat krom is recht lullen. Hij vergeet erbij te vertellen dat die normale betrekkingen een naijlend effect zijn van de holocaust. Eéns zielig, altijd zielig.

Met andere landen die soortgelijke politieke daden op hun kerfstok hebben, onderhouden we liever geen normale diplomatieke betrekkingen. Sterker nog, we trekken er binnen om de democratie op te leggen. Nee, de laatste “animal” in het “Carnaval” blijkt ook al een “canard” te zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.grotesmurf.madscience.nl/music/finale.htm

http://news.google.nl/news?hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL333&q=Minister+Liebermann&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&ei=L3z6SunYN9Tc-QbNvK2oDw&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CAwQsQQwAA

http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/11/10/duidelijke-taal/

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5284111/__Hof_trok_De_Roy_van_Zuydewijn_na__.html?p=2,1

http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/11/10/koningshuis-bezorgt-balkenende-opnieuw-politieke-problemen/

Herman van Veen zong een keer vals

Mussert met aanhang

Herman van Veen kan prachtig zingen, ook in het Duits. Dat moet hij vooral blijven doen. Stemmen, dat doet hij waarschijnlijk ook op de goeie partij maar zijn  politieke uitspraken kan  hij beter achterwege laten. Daar mist hij de harmonie met de werkelijkheid.

PVV en NSB lijken maar in heel weinig opzichten op elkaar. Het begint er al mee dat de PVV geen partij is maar een beweging. Niemand kan er immers lid van  worden. Gek genoeg noemt de PVV zich “partij” terwijl de NSB zich “beweging” noemde en juist de NSB leek veel meer op een echte partij. Verwarring allerwegen.

Juist nu ik al een jaar bezig ben met een onderzoek naar de NSB, staan mij de verschillen helderder voor ogen dan ooit. Het vervelende is dat in onze tijd haast niemand meer weet wat de NSB precies was. Ze wordt uitsluitend in verband gebracht met landverraad en Jodenvervolging en dat is niet terecht. De NSB sloot aanvankelijk geen enkele inwoner van Nederland uit. Ze was niet principieel racistisch.

Ze was een redelijk normale partij met een extreem hoog nationalistisch gevoel. Ja , in dat opzicht vinden NSB en PVV elkaar al kreeg het bij de NSB een haast religieuze vorm. De NSB vertegenwoordigde in haar eigen ogen het typisch Nederlandse gedachtengoed en gebruikte in dat verband de term “Dietsch”.  In dat opzicht was het voor haar aanhangers uiterst frustrerend dat zij nooit de meerderheid van het Nederlandse volk achter zich kreeg.

De NSB was een gewone partij waarvan mensen lid konden worden. Opmerkelijk was de autoritaire basis van het NSB-gedachtengoed. De partij streefde naar afbraak van het parlementair systeem en een éénhoofdige leiding. Afgeleid van die dictator kregen anderen in meerdere of mindere mate macht en gezag. Die rangorde kon  het beste worden uitgedrukt door uniformen. Tot Wereldoorlog II was het in Nederland lange tijd verboden zo’n NSB-uniform te dragen in het openbaar. De NSB sloot ook het gebruik van geweld om haar doelstellingen te bereiken niet uit. Daarvoor had de Leider, Mussert, zelfs een speciale eenheid in het leven geroepen: de WA (Weerafdeling). Daarbij had hij het voorbeeld gevolgd van de NSDAP in Duitsland die de SA als knokploeg had ingevoerd. WA-ers hadden onder meer als opdracht om opzettelijk conflicten met “andersdenkenden” zoals communisten en socialisten uit te lokken.

De NSB had voornamelijk de fascisten van de Italiaanse dictator Mussolini ten voorbeeld genomen en niet de nazi’s in Duitsland. Daarom ook was de NSB voor geen milimeter racistisch. Dat neemt niet weg dat er van meet af aan wel antisemieten lid waren van de partij maar dat was bij andere partijen ook het geval. Pas in 1937 liet Mussert zich voor het eerst openlijk antisemitisch uit maar veel gevolgen had dat niet.  Vermoedelijk kon het hem zelf in wezen niets schelen. Het ging hem om de absolute eenheid van staat en volk.

De PVV heeft geen partijstructuur zoals de NSB. Ze heeft weliswaar een eenhoofdige leiding maar dat is geen doel op zich. Veel meer dan de NSB sluit de PVV een bepaalde bevolkingsgroep in hoge mate uit. Sterker nog: de anti-moslimfilosofie is het uitgangspunt van de partij, het allereerste bestaansrecht. Dat betekent niet dat ze racistisch is omdat moslims in de zuiverste betekenis van het woord geen “ras”zijn. De PVV maakt wel gebruik van racistsiche terminologie en technieken en op die manier maakt ze moslims haast op kunstmatige wijze tot “ras”.

Een ander groot verschil is dat de PVV nog niet heeft laten zien anti-democratisch te zijn. Ze is niet uit op vernietiging van het parlementaire systeem en streeft ook niet aar eenhoofdige leiding. De concentratie van macht in handen van één man is zelfbescherming en in dat opzicht kan ik Geert Wilders niet eens ongelijk geven. Veel partijen zijn ten onder gegaan aan gekibbel en kasfraude. Dat wil hij niet laten  gebeuren.

De PVV kent ook geen  formele knokploeg die willens en wetens “andersdenkenden” uitdaagt tot een knokpartij. Het is wel een feit dat in de PVV-gelederen veel agressieve elementen onderdak hebben gevonden en daarvan is Herman van Veen het slachtoffer. Het is het zoveelste bewijs dat de voorstanders van “het vrije woord” dat recht alleen maar aan zichzelf toekennen en niet aan een ander. De naam “Partij voor de vrijheid” is in dat opzicht erg bedriegelijk.

Een probleem is , zoals ik al eerder zei, dat de NSB veelvuldig wordt geïdentificeerd met landverraad en Jodenvervolging. Eigenlijk is dat vreemd want de NSB was sterk nationalistisch en bij zo’n partij verwacht je geen landverraad. In de praktijk heeft een flink aantal partijleden zich geleend voor het verlenen van hand- en spandiensten aan de bezetter. Een groter deel van de NSB-leden deed daaraan echter niet mee en heeft zeker nooit Joden bedreigd, achtervolgd of aangegeven. Sterker nog, er zijn NSB-ers geweest die Joden hebbben geholpen bij het onderduiken.

“NSB-er” is in onze tijd een scheldwoord geworden voor elke willekeurige schurk, volledig ten onrechte en als gevolg van onwetendheid. Daarom is het erg gevaarlijk om de PVV of haar aanhangers te vergelijken met de NSB. De boodschap komt gegarandeerd verkeerd over en deugt ook niet. Ze doet onrecht aan veel NSB-ers in het verleden die niet racistisch waren en ook aan veel PVV-ers van nu die niet antidemocratisch zijn. Laten we het woord “NSB-er” toch vooral schrappen als scheldwoord.

Dat neemt niet weg dat de achterban van de PVV een schrikbarend hoog aantal agressievelingen telt dat zich schuldig maakt aan  bedreigingen en haatmail. Daar is geen goed woord voor te vinden.  Het zou wel eens waar kunnen zijn dat de PVV voor een deel bestaat uit mensen die zich in de dertiger jaren van de vorige eeuw zouden hebben anagesloten bij de WA. Daarmee is de beweging als geheel nog niet gelijk aan de NSB en zeker niet in haar structuur. Laat iedereen die voorstander is van het vrije woord in elk geval stelling nemen tegen haatmail en begrijpen dat Herman deze keer vals heeft gezongen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.hist oriek.net/…/Anton%20Mussert%20en%20de%20NSB/…/NSB-landdag%20Mussert.html

www.beeldengeluidwiki.nl/…/Landdag_van_de_N.S.B

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/…/royen

www.wittebrugpark.nl/…/ww2_nl_33_38.htm

www.vpro.nl/programma/…/items/39478880/

www.sargasso.nl/archief/2007/11/17/de-partij/

www.hermanvanveen.com

www.pvv.nl

 

 

Hoer zoekt boer

Reinhard Heydrich

Onder de hoeren op de Wallen in Amsterdam is de boer uit de Achterhoek nog steeds favoriet. Zijn lompe manlijke optreden en gedrag en zijn merkwaardige accent veroorzaken in de beroepsgroep ondanks alle professionaliteit nog maar al te vaak erotische bijverschijnselen. Soms is het leuker om in de intercity van St.Petersburg naar “80 KM” te zitten dan in de HSL. Ja, de hoeren in Amsterdam hebben alle Achterhoekse eikels zelfs een naam gegeven van Betsy 1 tot en met …  Ze zijn heel wat geliefder dan de toch veelal wat verfomfaaide gedragingen en gewoonten van streepjespakken uit het marketingcircuit. “Doe mij maar een hooivork en overall”, vertrouwde één van de dames mij ooit toe.

Terug naar de basis is natuurlijk een niet te versmaden beginsel en Cup a Soup geeft daarvan een prachtig voorbeeld in haar nieuwste tv-spotje. Daar krijgen de topmanagers het idee om hun bonus te schenken aan een kinderboerderij  Dat zou nog niet eens zo gek zijn. Als al die “vereuroode” hersenen eens gehersenspoeld werden door te kijken naar grijze eekhoorns, kippen en geiten, zouden ze misschien wat gezonder omgaan met grote bedragen en de relativiteit ervan gaan begrijpen.

Grijze eekhoorns zullen er trouwens niet zitten want zowel minister Verburg als de Partij van de Dieren vinden dat de dieren het land uit moeten. Grijze eekhoorns horen hier niet thuDe grote vraag die ons bezighield is en dragen alleen maar bij aan de vergrijzing. Je zou je ook kunnen afvragen wat de opvang van die grijze eekhoorns in Nederland wel niet allemaal kost maar dat doet Marianne Thieme niet. Er zijn echt méér verschillen tussen Marianne en Geert Wilders dan tussen een mooie vrouw en een lelijke engerd. 

De grote vraag die ons bezighield, is natuurlijk of Geert Wilders extreem rechts is. De vraag is wat “extreem” is en wat “rechts”. In het kort komt het er op neer dat “rechts” alles is wat “ieder voor zich” inhoudt, maar dan wel in groepsverband (bedrijf, staat of ras) en links is “iedereen mag meedoen”.  Dat is geen scheiding in goed of kwaad want beide inzichten kunnen tot rampen leiden. dat bewijst de geschiedenis. En bovendien: maar al te vaak komt het één  van het ander. Rechts bouwt muren, links sloopt ze maar de bouwers van de Muur in Berlijn waren in naam links.

Vandaag herdenken we de twintigste sloopdag van die Muur en heeft dat enige zin? Voor de emnsen die er iets aan hebben gehad wel maar voor de rest van de wereld? In  Israël wordt inmiddels hard gewerkt aan een nieuwe muur en op Cyprus staat er nog steeds één. Ook Korea wordt verscheurd door een muur die mensen scheidt. En uitgerekend op een dag als vandaag ontvangt onze minister van Buitenlandse Zaken zijn collega Liebermann van Israël. Bij hem vergeleken is Geert Wilders een moslimknuffelaar. Liebermann is een man die heel wat afgrijselijker ideeën heeft dan Heinrich Broere die nu in Duitsland voor de rechter staat voor oorlogsmisdaden.

Liebermann vindt dat je met Palestijnen maar twee dingen kunt doen: deporteren en bombarderen, dat laatste het liefst met atoombommen. Liebermann plaatst zich daarmee op het niveau van Reinhard Heydrich, de man die bedacht dat je Zyklon B gas kon gebruiken om Joden te verdelgen. Daarbij is het altijd goed om te bedenken  dat Heydrich Half-Jood was.

Zouden de hoeren van de wallen voor Liebermann’s botte manlijkheid ook zoveel waardering hebben? Zouden ze hem zien als een Achterhoekse boer en hem lieflijk “Betsy 666” gaan noemen? O ironie, de man die een achternaam draagt die “lieve man” betekent, zou het liefste een heel volk uitroeien of verjagen. Met zo’n man zit onze pemier in spe vandaag nog praatjes te houden over Turkije dat een paar dagen geleden de schandelijke oorlogsmisdadiger Bashir ontving en dat zo lelijk doet over de Gaza-oorlog.  Liebermann is het vleesgeworden slachtoffer-dadersyndroom. 

Misschien voelt Verhagen zich dan wel een beetje de hoer van Babylon als hij met de Heydrich van Jeruzalem aan tafeel zit. Als hij nog maar een beetje gevoel in zijn lijf heeft, zal hij dat zo ervaren. Maar…misschien is hij daar te professioneel voor en krijgt hij alleen nog een schok bij een boerin uit de Achterhoek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.blog.vrede.be/?p=182

www.yonathanbert.blogspot.com/…/links-en-rechts-hier-en-daar.html

www.forum.fok.nl/topic/1360720

www.xs4all.nl/~afa/alert///…/lieberman.html

www.yonathanbert.blogspot.com/…/links-en-rechts-hier-en-daar.html  

www.zie-zoo.nl/grijze_eekhoorn.htm

www.laurensdortland.nl/?p=107

Jan Peter for president

ToTobbetbTobetobbetobbetobbe, dat is het leven in de Zeeuwse klei en niet alleen daar maar ook elders in De Republiek, o sorry, het Koninrijk der Nederlanden. Zodra er een internationale functie in  het geding is, werpt deze koloniale ex-grootmacht zich op als leverancier van de pop die de functie mag in vullen Zo hebben we een opperbevelhebber gehad van de Internationale Gemeenschap (of zit die man daar nog?) en nu komt de Republiek Europa om de hoek kijken en meteen… Kan Jan Peter eigenlijk wel paardrijden en  dansen? Dat moet je toch wel kunnen als president van Europa? 

Tsjongetosjongetosjonge, dreigt er zo’n gare frietvreter met de buit vandoor te gaan. Alleen de achternaam van die man is al om je dood te schamen als Europa. Kan een Griek of een Fin die naam eigenlijk wel uitpreken? Ik bedoel, “Balkenende”dat dobbert gewoon een beetje rustig tussen boven- en onderlip door maar die belgsiche naam, dat krijg je toch gewoon je bek niet uit?  Hoe heet-ie ook weer?

Hoe dan ook, ik denk dat Jan Peter die presidentsfunctie best aankan. Zo’n kabinet, dat was een hele opgave maar een operettebaantje zal hem best afgaan. Of is er iemand die denkt dat die president voorlopig echt iets in de melk te brokkelen heeft? Natuurlijk heeft die Belg één voordeel: hij is gewned met een  federale opbouw te werken en…er vooral veel ruzie te maken. Ik zie het al helemaal voor me: Jan Peter die zijn “ambtgenoot” Obama een  handje geeft. Proesssst! 

Kijk, er wordt nu wel heel gewichtig gedaan rond zo’n raadspensionaris van Europa maar enige werkelijke invloed heeft die man natuurlijk niet,hè? De “president” wordt met opzet tevoorschijn getoverd uit één  van de kleinere staten zodat hij al héél weinig achterban  of machtsbasis heeft. En dan trekken  Nicolas en Angela hem voortdurend aan armen en benen om de juiste weg aan te geven. Zo’n predident krijgt echt geen greep op die dronken harlekijn  van een Berlusconi hoor of op de koorknaap die het in Polen voor het zeggen heeft.

Als je nou toch nagaat dat hij zelfs met Beatrix al nauwelijks door één deur kan en dat terwijl hij van CDA-huize is, ik bedoel, de favoriete partij van Huis ten Bosch, nou dan kun je  je wel voorstellen dat Jan Peter zelfs al niet tot een overeenkomst komt met de burgemeester (of heet dat ook president?)  van Malta. Stel je voor dat JP weeer eens een keer niet “in vorm” is!    

Kortom, voor Joop van den  Ende kan  het nog leuk worden om de operette om te zetten in  een musicl maar daar blijft het dan ook bij. Ik vertrouw Jan Peter met alle liefde die baan toe. Ze stelt niets voor.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Het vrije woord is dodelijk (vervelend)

Nou, dat was me gisteren wel wat zeg. Herdenking van de moord op Theo van Gogh met twintig belangstellenden en een legioen aan journalisten.

Gisteren bleek dat ook het geval te zijn op twitter waar ik via logische lijnen probeerde duidelijk te maken dat moord wel degelijk kan voortkomen uit het vrije woord. Met het vrije woord kun je woede opwekken en die woede kan zo hoog opstijgen dat ze de gemoederen tot boven het kookpunt brengt. Er hoeft dan maar één beïnvloedbare, labiele idioot rond te lopen en het is zo ver. Toch is dat niet een ontwikkeling die niet te voorkomen is. Het vrije woord is één ding, de aard van het woord is een ander ding. Een oud Frans spreekwoord zegt het al “C’est le ton qui fait la musique”. Voor een heel groot deel gaat dat ook op voor het vrije woord.

De vrije woorden vlogen gisterochtend over twitter en daarbij nam ik een iets ander standpunt in dan een groot deel van de anderen. Of zij fan zijn  geweest van Theo van Gogh weet ik niet, maar het leek er wel op. Ik was in het verleden geen vriend van hem, geen fan en ik vond zijn programma’s ronduit irritant. Dat is vanzelfsprekend geen goede reden om iemand te vermoorden. ik zou daarvoor sowieso geen goede reden weten. Ik begrijp wel dat je woede kunt opwekken en de bovengenoemde spiraal in werking kunt zetten. Of je dan “moord” over jezelf afroept, weet ik niet. Je loopt er wel in toenemende mate kans op. Ik had mij al lang vóór de moord afgevraagd of er niet eens zoiets zou gaan gebeuren. Overigens…bij Pim Fortuyn had ik die voorgevoelens niet. 

De reacties waren veelzeggend. Dat ik voor “gek” verklaard zou worden, had ik wel verwacht. Ik ken de mensen. Zelfs een te goeder naam en faam bekendstaande journalist als Jochem Geerdink kwam niet verder dan wat gesputter. Veel fraaier was nog dat mij de allerergste ziekten werden toegewenst en iemand hoopte zelfs dat ik vermoord zou worden. Allemaal voorstanders van het vrije woord. Het vrije woord blijkt dodelijk te zijn. Ook onder Nederlandse aanhangers van de “free speech”. Ineens blijkt dat ook zij eisen dat je “respect” hebt voor hun gevoelens. Dat ze zelf als blinde olifanten over andermans gevoelens walsen, staat ze niet zo helder voor ogen.

Eén discussie stak nadrukkelijk boven de bagger uit. Dat was het standpunt dat @haitskevdlinde innam. Zij stelde dat zelfs maar het bovengenoemde begrip een vergoeilijking inhield. Ze vond ook dat er bij het uitspreken van een mening ongebreidelde vrijheid behoorde te bestaan. Alleen het Wetboek van Strafrecht zou daar grenzen aan kunnen stellen. Klaarblijkelijk heeft zij in tegenstelling tot veel andere freespeechers erover nagedacht.

Toch vind ik het een bedenkelijk standpunt. In de eerste plaats behoort het Wetboek van Strafrecht niet de status van “heilig boek” te krijgen. De inhoud ervan is een neerslag van mijn morele opvattingen en niet andersom. Daar komt bij dat het WvS bijna dagelijks verandert en dat er bepalingen in  staan waarmee ik het gewoonweg niet eens ben. Tot de laatste terreinen behoort bijvoorbeeld het strafrecht op het gebied van drugs. 

Nee, Haitske, mijn morele opvattingen komen uit mijzelf voort en niet uit een stoffig boekwerk dat slechts als laatste redmiddel bedoeld kan zijn. Mijn  morele opvattingen zijn onder meer gebaseerd op mijn empathische vermogen, het begrip voor gevoelens en denkbeelden van anderen en de wijze waarop je daarmee om moet gaan O ja, ook bij mij gaat dat wel eens fout, dat geef ik toe. Zelden of nooit is dat opzettelijk, hoewel…gisteren heb ik op twitter daartoe wel een paar pogingen ondernomen. De uitkomst was opzienbarend verbijsterend.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.hetvrijewoord.com

www.dumpert.nl/mediabase/11777/…/index.html

www.frontpage.fok.nl/nieuws/75286

www.pvv.nl

www.stelling.nl/kleintje/397/Vrijheid.htm

www.pinkbullets.nl/…/hans_teeuwen_het_vrije_woord

www.nrcnext.nl/blog/…/leve-theo-van-gogh